SV – Vyučující

Jméno Telefon Mgr. Jana Plevová 517 307 017 Mgr. Iveta Höferová 517 326 786 Mgr. Gabriela Kupková 517 326 772 Mgr. Terezie Loudová 517 307 025 PhDr. Barbora Nallerová 517 307 024 Mgr. Eva Tichopádová 517 326 787

OV – SOŠ

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Občanská nauka se podílí na přípravě žáka pro úspěšný Read More …

SV – Učebnice

1. prima 2. sekunda 3. tercie 4. kvarta 1. ročník a kvinta až 4. ročník a oktáva Doporučená literatura

OV – Nižší gymnázium

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovené RVP ZV. Do předmětu integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce. Realizovány jsou rovněž vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a mediální výchova – vymezené v RVP ZV.