Gymnázium 4leté

Výuka čtyřletého cyklu se realizuje podle školního vzdělávacího programu Škola orientace ve světě poznání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni pro další studium na vysoké škole, příp. na vyšší odborné škole.

Náplň studia

Poskytujeme všeobecné vzdělání, ale zároveň umožňujeme našim studentům si ve vyšších ročnících vybrat povinně volitelné předměty, a tak své studium zaměřit humanitně nebo přírodovědně. Ve třetím ročníku, resp. septimě, si studenti volí dva povinně volitelné semináře z nabídky cca 30 předmětů, ve čtvrtém ročníku pak mají v učebním plánu dokonce tři povinně volitelné předměty  a tři volitelné semináře.

Velký význam přikládáme výuce cizích jazyků a informatiky. Studenti mají po celé čtyři roky povinně dva cizí jazyky. Nabízíme angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Podrobnější informace o jednotlivých předmětech, jejich obsahu, aktivitách a výsledky práce našich studentů naleznete v části Učební plán.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů, spolupracujeme se školami v Michalovcích na Slovensku, v Döbelnu a Karlsbadu v Německé spolkové republice,  ve Vila-Realu ve Španělsku a v Hirošimě v Japonsku. Studentům nabízíme výměnné pobyty.

Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. Nedílnou součástí výuky jsou nejrůznější tematické exkurze, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních a filmových představení apod. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny, laboratoře, počítačová učebna.

Vydáváme školní časopis. Žáci si tak mohou vyzkoušet práci v redakční radě. Časopis vychází i elektronicky.

Podporujeme studenty při SOČ (středoškolské odborné činnosti). Výjimečně nadaným žákům i žákům s obtížemi poskytujeme individuální přístup. Ve škole funguje poradenské pracoviště.

Jsme fakultní škola

 • Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.
 • Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Volitelné předměty

Studenti 3. a 4. ročníků si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle. Žáci těchto ročníků si mohou z výše uvedené nabídky volit předměty i jako nepoviné.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS  Moodle. Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Vybavení školy

 • Budova je kompletně pokryta WIFI signálem.
 • Výuka probíhá v budově gymnázia a sousedící SOŠ.
 • Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyziky a  jazykové učebny.
 • Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy.
 • Máme školní jídelnu s vlastní kuchyní.
 • K dispozici je i školní bufet.
 • Žáci mají v přízemí budovy klubovnu a kuchyňku.
 • Žáci mohou navštěvovat školní posilovnu.