O nás

Od 1. 9. 2016 se v komplexu budov na Komenského ulici vyučují všechny obory.

Od 1. září 2015 platí nový název školy Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace.

Od 1. září 2013 platí nový název školy Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov.

Subjekt Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov vznikl 1. 7. 2012 sloučením dvou středních škol.Od 1. 7. 2012 jsou na Komenského ulici umístěny také třídy nižšího stupně gymnázia.

E-learning

Při výuce používáme e-learningové prostředí Moodle, které umožňuje studentům využívat při svém vzdělávání moderních prostředků, slouží jako prostředek pro předávání informací a podpůrných studijních materiálů. Výhodou pro studenty je také možnost přístupu z libovolného zařízení s internetovým připojením. Využívání prostředků e-learningu v běžné výuce zvyšuje přirozeným způsobem počítačovou gramotnost studentů.

Gymnaziální obory

Gymnázium připravuje žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů.

Většina vysokých škol v současnosti zavedla bakalářské a magisterské studium. Absolventi gymnázia mohou vedle tohoto pokračovat v bohatě rozvinutém pomaturitním vzdělávání ve vyšších odborných školách. Menší část absolventů gymnázia může najít uplatnění po maturitě především ve státní správě a bankovnictví. 

Čtyřletý i osmiletý studijní cyklus je ukončen maturitní zkouškou. Mezi nižším a vyšším stupněm osmiletého cyklu studenti žádné postupové zkoušky nedělají.

Specializace

Specializace na humanitní nebo přírodovědní předměty (obory) se realizuje u osmiletého i čtyřletého studia formou výběru povinně volitelných předmětů (viz učební plán), a to postupně od septimy – 3. ročníku.

Cizí jazyky

V primě si volí studenti jeden cizí jazyk (hlavní), druhý cizí jazyk si pak volí v tercii. Studenti čtyřletého cyklu si v prvním ročníku volí dva jazyky (hlavní a druhý jazyk). Zájemci o další cizí jazyk (třetí) si mohou zvolit v prvním ročníku čtyřletého cyklu a v kvintě nepovinný předmět – cizí jazyk – s dvouhodinovou dotací. Na gymnáziu se vyučují tyto cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina (pouze jako třetí jazyk).

Informatika

Studenti osmiletého cyklu mají povinnou výuku informatiky v rozsahu 1 hodiny týdně od primy do kvarty, v kvintě a sextě mají 2 hodiny týdně. Studenti čtyřletého cyklu mají informatiku 2 hodiny týdně v prvním a druhém ročníku. Všichni studenti mají v posledním ročníku jednu hodinu týdně. Výuka probíhá ve skupinách po max. 16 studentech v odborných učebnách.

Ekonomické obory

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent bude připraven také ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Zdravotnické obory

Absolvent oboru zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Absolvent může rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a také rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent oboru zdravotnické lyceum je po ukončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven především pro další studium na zdravotně sociálních, lékařských, farmaceutických i jiných fakultách vysokých škol a příslušných oborů vyšších odborných škol. Vzdělání vytváří předpoklady i pro uplatnění absolventů na trhu práce na specifických pracovních pozicích. Absolvent díky osvojeným klíčovým kompetencím spolu s úplným odborným vzděláním může najít přímé uplatnění např. jako pracovník ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.