Studentský parlament

Studentský parlamentStudentský parlament:

 • vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli, 
 • napomáhá zlepšení prostředí školy,
 • aktivně se zapojuje do akcí školy,
 • připravuje a realizuje akce, které navrhnou žáci školy (zejména kulturní, sportovní, vzdělávací),
 • pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd,
 • přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu,
 • podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků,
 • prezentuje názory a nápady žáků.

Fungování studentského parlamentu

 1. První schůzi studentského parlamentu svolává koordinátor.
 2. Parlament se schází jednou za měsíc v určený den a dobu (v případě potřeby častěji).
 3. Schůze svolává koordinátor, předseda, nebo vedení školy.
 4. Schůzi řídí předseda parlamentu. Vždy je zde přítomen koordinátor studentského parlamentu, který může do jednání vstupovat a korigovat jej. Koordinátor nemá hlasovací právo.
 5. SP je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 6. Parlament je způsobilý odhlasovat projednávanou věc za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhodnutí SP vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda parlamentu.
 7. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky.
 8. Žákovský parlament má právo zvát na svá jednání hosty, případně se ho mohou účastnit po předchozí domluvě pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci a žáci školy.
 9. Člen SP se může vzdát svého členství.
 10. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 11. SP poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 12. Třída, která si své zástupce nezvolila, nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Struktura studentského parlamentu

 • Předseda parlamentu – zastupuje všechny žáky (především v komunikaci s vedením školy) řídí jednání parlamentu, vede diskusi – Silvie Hanulíková, 3. A
 • Místopředseda – úzce spolupracuje s předsedou, zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti – Václav Hanulík, 3. A
 • Zapisovatel – pořizuje zápis z jednání parlamentu – Tomáš Tenk, 7. MA

Kontakt

Studentský parlament můžete kontaktovat na emailu: studentsky.parlament@gykovy.cz.

Aktuální informace o činnosti parlamentu najdete na Instagramu: www.instagram.com/gykovy_parlament/