Dotazy k přijímacímu řízení

 Kdy se přijímací zkoušky konají?

První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 13. dubna 2023, 2. řádný termín na 14. dubna 2023, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 17. dubna 2023 a 2. řádný termín na 18. dubna 2023 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 10. 5. a 11. 5. 2023). 

Kde se přijímací zkoušky konají:

Konají se v budově školy na Komenského 16/5 pro všechny obory.  Umístění do učebny bude v pozvánce.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Kritéria byla zveřejněna na konci ledna 2023. Jsou k dispozici na stránce Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Jaké přijímací zkoušky bude škola realizovat?

Škola použije testy společnosti Cermat.

Bude škola přijímací zkoušky dělat v případě, že se na obor přihlásí méně žáků než je kapacita oboru?

Ano, přijímací zkoušky proběhnou i v tomto případě, budou platit stejná kritéria pro přijetí uchazeče (např. nutnost kladného součtu bodů u přijímacích zkoušek).

 Je nutné potvrzení od lékaře na přihlášku?

Je nutné jen pro obor praktická sestra – formulář je v příloze stránky  Přijímací řízení pro školní rok 2023/24, pro jiné obory ne. 

Kdy a kam je potřeba dodat žádost o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, např. navýšení času pro dyslektiky apod.?

Zároveň s přihláškou, musí být přímo z PPP speciálně pro přijímací zkoušky, nestačí posudek, co má uchazeč na základní škole.

Jaký je rozdíl mezi OZONem a GATEm?

Do kdy je možné předložit diplomy?

Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 19. 4. 2023 do 11:30 hod. 

Kolik bodů se připočítává za účast na olympiádách a soutěžích?

Bude to uvedeno v kritériích přijímacích zkoušek. Pro soutěže, které nemají postupová kola (např. Matematický klokan)  je nově nastavena minimální hranice počtu bodů pro uznání soutěže na 50 % z maximálního možného počtu bodů.

Ze kterých ročníků se budou počítat olympiády?

Letošní a loňský rok (8 a 9 nebo 4 a 5).

Když bude mít někdo samé jedničky od 1. – 9. třídy, jak se odrazí v bodech?

V bodech se to neodrazí, body se počítají jen za 2. pololetí 8. a 1. pololetí 9. třídy, popř. 4. a 5. třídy.

Budou se dávat body i za průměr vysvědčení? Třeba když jsou 2 dvojky na vysvědčení, za to jsou nějaké body?

Ano, body se za průměr na vysvědčení dávají – viz kritériích přijímacích zkoušek.

Testy z Cermatu dosahují  maximálně 50 bodů. Přitom v loňském roce žáci měli za přijímací zkoušky vyšší body. Bude i letos nějaký přepočet?

Ano, viz kritéria přijímacích zkoušek.

Jak doručit přihlášku?

Škola upřednostňuje podání poštou. Je možné ji přinést i osobně do budovy školy v úředních hodinách. Termín je nejpozději 1. 3. 2023, rozhoduje razítko na dopisu.

Chci podávat přihlášku na Ozon i na Gate, jak to mám zapsat do přihlášky?

Musíte podat dvě přihlášky, u obou termínů bude stejný obor 79-41-K/81 Gymnázium, a k němu doplníte zaměření Ozon nebo Gate. Na obou přihláškách bude stejné pořadí.

Např. : Pokud bude mít na jedné přihlášce v 1. termínu obor 79-41-K/81 Gymnázium zaměření Gate, v 2. termínu 79-41-K/81 Gymnázium zaměření Ozon, musí mít stejné pořadí i na druhé přihlášce tj. opět v 1. termínu obor 79-41-K/81 Gymnázium zaměření Gate, v 2. termínu 79-41-K/81 Gymnázium zaměření Ozon.

Co znamená pořadí na přihlášce?

Uchazeč se může hlásit na dva obory nebo jeden obor a dvě různá zaměření. Pořadí na přihlášce odpovídá termínům konání přijímací zkoušky. Tj. první obor (nebo zaměření) dělá v 1. termínu, obor na druhém místě dělá v 2. termínu. Není to priorita podle zájmu, kam by se chtěl uchazeč dostat.

Pokud podává obě přihlášky na jednu školu, ale různé obory, bude konat oba termíny v jedné škole. Na pozvánce k přijímací zkoušce bude mít uveden k danému termínu obor (nebo zaměření) podle přihlášky. Obory na obou přihláškách musí být ve stejném pořadí.

Přihláška, kde bude na prvním místě škola s jednotnou přijímací zkouškou (JPZ) a na druhém místě škola bez JPZ. Bude uchazeč psát jen jednou nebo dvakrát, a když dvakrát, tak kde?

Bude psát dvakrát na škole s JPZ.

Přihláška, kde bude mít uchazeč jen jednu školu s JPZ ? Bude psát jen jednou nebo dvakrát? A kde?

Bude psát dvakrát na stejné škole.

Dcera bude dávat přihlášky na školu, která bude mít svoje přijímací zkoušky se svým hodnocením. Druhá škola bere bez přijímaček. Možná si nevybere žádnou z těchto škol a bude chtít jít v dalších kolech na Vaše obory. Jak se budou počítat body za přijímačky, když nebude dělat testy z Cermatu?

Není jisté, že naše škola bude další kola přijímacího řízení vypisovat. Pokud by další kola byla, budeme dělat zkoušky obdobné jako v Cermatu.

Když chci jít na vaší škole na ekonomku a na zdravku, tak přijímačky bych psala z obou oborů jeden den nebo jeden den a pak druhý den?

Každý obor se píše v jiný den. Lepší výsledek se pak započítá do obou oborů.

Budou mít rodiče jako doprovod vstup do budovy školy?

Bude záležet na epidemiologické situaci.

Bude uchazeče u příjímacích zkoušek někdo navádět do třídy?

Ano, bude. U vchodu si uchazeče (především do prim) převezmou pedagogové a postarají se o to, aby děti nebloudily po škole a byly pod dohledem.

Budou muset mít uchazeči potvrzení o bezinfekčnosti?

Zatím to nepředpokládáme.

Budou pro uchazeče přípravné kurzy?

Přípravné kurzy se nabízejí. Otevřou se maximálně 2 kurzy pro MA a 2 pro ČJ po 16 žácích. 

Informace o přípravných kurzech najdete na stránkách CDV: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home

Přípravné kurzy se týkají jen uchazečů z 9. tříd.

Kurzy jsou pro letošní rok už obsazené.

Pro uchazeče z 5. tříd přípravné kurzy nejsou nabízeny. Doporučujeme vyzkoušet testy ze stránek Cermatu a zaměřit se na práci s časem.

Od kdy jsou dva cizí jazyky ve výuce víceletého  gymnázia?

Od tercie. Od primy tuto možnost nenabízíme.

Na jak dlouho je akreditován obor gymnázia OZON?

Na celou dobu studia. Od GATE se liší formou, způsobem výuky, výstupy jsou stejné.

Jaká je časová náročnost domácí přípravy na NG?

Není významný rozdíl proti ZŠ, předpokládáme, že se žáci připravují denně, ale prostor na koníčky, kroužky, ZUŠ apod. jim určitě zůstane.

Kde lez získat přihlášku?

Přihlášky lze stáhnout na www.gykovy.cz  (úplně dole vpravo je sekce ke stažení), popř. koupit v papírnictví. Přednostně by přihlášku měla poskytnout ZŠ.

Jak doložit účast na soutěžích a olympiádách?

Výsledky ze soutěží a olympiád lze doložit výpisem z portálu www.chces-soutezit.cz, který vydá a potvrdí uchazečům základní škola, případně kopií diplomů.

Kde lze získat katalog požadavků k přijímacím zkouškám?

Lze využít webové stránky školy Přijímací řízení pro školní rok 2022/23 – doplněna kritéria.  Doporučujeme navštívit webové stránky Cermatu, kde jsou i testy z minulých let.