Gymnázium 8leté

Výuka 8letého gymnázia je rozdělena na dvě části – nižší a vyšší stupeň. ŠVP nižšího stupně vychází z RVP pro základní školy. ŠVP vyššího stupně je sestaveno podle RVP pro gymnázia. Od školního roku 2019/2020 se otevírají dvě třídy – jedna se zaměřením na klasickou výuku a druhá s progresivním stylem výuky. Každá třída má vypracován vlastní ŠVP.

Zaměření GATE – třídy s klasickou výukou

 • Třída s klasickou výukou.
 • Výuka probíhá po jednotlivých předmětech, důraz je kladen na srozumitelnou strukturu hodin, časovou nebo obsahovou návaznost hodin v průběhu školního roku.
 • Do výuky jsou zařazovány aktivity podporující mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí. 
 • Klademe důraz na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.
 • Žáci jsou vedeni k systematické práci. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti.
 • Výuka v klasické třídě je určena těm žákům, kteří preferují strukturovanou a systematickou výuku.
 • Další informace najdete na stránce www.gykovy.cz/cs/GATE.

Zaměření OZON – třídy s progresivní výukou

 • Třída s progresivní výukou.
 • Výuka probíhá v tematických blocích, kde se budou žáci věnovat  konkrétním tématům.
 • Výuka je založena na principech badatelsky orientované výuky.
 • Klademe důraz na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.
 • Výuka v progresivní třídě je určena těm žákům, kteří preferují mít prostor pro hledání vlastních cest a řešení problémů.
 • Podrobnější informace najdete na stránce www.gykovy.cz/cs/OZON.

Náplň studia

V rámci výuky podporuje škola rozvoj klíčových kompetencí a klade důraz na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni pro další studium na vysoké škole, příp. na vyšší odborné škole.

Poskytujeme všeobecné vzdělání, ale zároveň umožňujeme našim studentům si ve vyšších ročnících vybrat povinně volitelné předměty, a tak své studium zaměřit humanitně nebo přírodovědně. Ve třetím ročníku, resp. septimě, si studenti volí dva povinně volitelné semináře z nabídky cca 30 předmětů, ve čtvrtém ročníku pak mají v učebním plánu dokonce tři povinně volitelné předměty  a tři volitelné semináře.

Velký význam přikládáme výuce cizích jazyků. Od primy žáci studují anglický jazyk s dotací 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk se vyučuje od tercie. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Studenti prim se účastní přírodovědného praktika a studenti kvart zeměpisného praktika.

Protože jsme školou, která má bohatou historii a mnozí naši absolventi se stali v regionu významnými osobnostmi, považujeme za nutné věnovat prostor také spolupráci s organizacemi v regionu, podporovat u žáků pozitivní vztah k místu kde žijí a studují.

Ve všech ročnících nižšího stupně mají žáci hodinu informatiky týdně. Na vyšším stupni mají celkem 7 hodin informatiky za čtyři roky. Rozvíjíme u žáků nejen základní uživatelské dovednosti při práci s výpočetní technikou, ale velký důraz klademe i na rozvoj informatického myšlení. Proto využíváme ve výuce informatiky roboty Arduino.

Podrobnější informace o jednotlivých předmětech, jejich obsahu, aktivitách a výsledky práce našich studentů naleznete v části Učební plán.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů, spolupracujeme se školami v Michalovcích na Slovensku, v Döbelnu a Karlsbadu v Německé spolkové republice, v Moskvě v Ruské federaci, ve Vila-Realu ve Španělsku a v Hirošimě v Japonsku. Studentům nabízíme výměnné pobyty.

Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. Nedílnou součástí výuky jsou nejrůznější tematické exkurze, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních a filmových představení apod. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny, laboratoře, počítačová učebna.

Vydáváme školní časopis. Žáci si tak mohou vyzkoušet práci v redakční radě. Časopis vychází i elektronicky.

Podporujeme studenty při SOČ (středoškolské odborné činnosti). Výjimečně nadaným žákům i žákům s obtížemi poskytujeme individuální přístup. Ve škole funguje poradenské pracoviště.

Jsme fakultní škola

 • Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.
 • Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník a zaměření je dána učebním plánem.

Volitelné předměty

Studenti septim a oktáv si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle. Žáci těchto ročníků si mohou z výše uvedené nabídky volit předměty i jako nepovinné.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS  Moodle. Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Vybavení školy

 • Budova je kompletně pokryta WIFI signálem.
 • Výuka probíhá v budově gymnázia a sousedící SOŠ.
 • Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyziky a  jazykové učebny.
 • Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy.
 • Máme školní jídelnu s vlastní kuchyní.
 • K dispozici je i školní bufet.
 • Žáci mají v přízemí budovy klubovnu a kuchyňku.
 • Žáci mohou navštěvovat školní posilovnu.