GATE

G8 (gate) je bránou do světa poznání.

Všeobecný přehled byl důležitý vždy, ale svět se významně proměňuje a mění se i trh práce. Co je klasické vzdělávání v 21. století? Tak jak dochází ke změnám ve všech oborech lidské činnosti, dochází k proměnám i ve vzdělávání. Zaměstnavatelé vyžadují i tzv. měkké dovednosti, mění se také přístup k informacím, které bychom se měli naučit třídit, kriticky s nimi pracovat a ne je pouze pasivně přijímat. Proto je nutné klasické vzdělání doplnit o rozvoj osobnosti, schopnosti obstát v praxi a další dovednosti. Nové pedagogické a psychologické výzkumy navíc ukázaly potřebu a vhodnost aplikace jiných než zavedených vzdělávacích přístupů.

Naše škola na tyto změny reaguje vytvořením dvou tříd 8letého gymnázia s odlišným zaměřením. Chceme umožnit všem přijatým žákům takový způsob výuky, který maximálně vyhovuje jejich potřebám.

Projekt G8 je zaměřen na žáky, kteří preferují strukturovanou a systematickou výuku.

Aktivita

Žáci jsou vedeni k tomu, aby teoretické poznatky uměli uplatnit v praxi. Výuka je doplňována krátkodobými i dlouhodobými aktivitami, které mají pomoci žákům zařadit poznatky do systému znalostí. Při praktických cvičeních se žáci učí zvládat stresové situace, řešit konflikty, komunikovat. Vedeme žáky k sebehodnocení.

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do dlouhodobých projektů, pracovat ve Studentském parlamentu a školním časopise.

Talent

Víme, že každý žák je jedinečná osobnost. Proto se snažíme rozvíjet jejich přirozený talent. Připravujeme žáky pro účast v různých soutěžích a  olympiádách. Nabízíme plány podpory mimořádně nadaným žákům.

Podporujeme žáky, kteří mají smysluplnou mimoškolní činnost - jsou výkonnými sportovci, umělci, účastní se veřejného života v obci, městě, regionu.

Empatie

Rozvoj měkkých dovedností je nedílnou součástí výuky. Dbáme na to, aby naši žáci byli tolerantní vůči ostatním, uměli naslouchat, respektovat odlišné názory, postoje a práva ostatních. Zároveň jich vedeme k tomu, aby dodržovali své povinnosti.  

Výuka v GATE

Výuka probíhá po jednotlivých předmětech, důraz je kladen na srozumitelnou strukturu hodin, časovou nebo obsahovou návaznost hodin v průběhu školního roku. Předměty učebního plánu budou v rozvrhu zařazeny po jednotlivých hodinách časové dotace. Do výuky budou zařazovány aktivity podporující mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí.

Žáci budou vedeni k systematické práci. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti. Aktivity v hodinách jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.

CLIL (Content Language Integrated Learning)

Tato metoda umožňuje integrovat jazykovou výuku do jiných předmětů a odbourávat ostych žáků při používání cizích jazyků.. Komunikační schopnosti žáků se budou rozvíjet nejen v českém, ale i cizím jazyce. Paralelně bude probíhat i výuka jazyků jako samostatných předmětů. Metodou CLIL se studenti naučí propojit znalosti získané v jednotlivých předmětech a vyjádřit je v cizím jazyce.

Robotika

Výuka programování je zařazována do výuky již od primy. Žáci se učí pracovat s roboty Arduino. Výuka programování pomáhá rozvíjet u žáků analytické myšlení, tvořivost, představivost, schopnost pracovat s chybou.

 

Štítky: