OZON

OZON (O3 = objevování, originalita, otevřenost)

Naším cílem je umožnit všem žákům výuku podle jejich osobních předpokladů, schopností a dovedností.

Objevování

Podpora týmové práce je důležitá pro osobnostní rozvoj žáka, zároveň podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě.

Pro jednotlivé ročníky nižšího gymnázia bude stanoveno 6-10 témat, které budou žáci zpracovávat z různých úhlů pohledu. V tématech každého ročníku se bude objevovat vždy některé z témat globálního rozvojového vzdělávání, enviromentální výchovy, udržitelného rozvoje.

Výuka na nižším stupni a vyšším stupni bude probíhat mírně odlišnou formou. Postupně se bude zvyšovat důraz na samostatnost, odpovědnost za vlastní studium a s tím související vlastní iniciativu. Do výuky budou postupně zařazovány seminární práce na dané téma tak, aby žáci předvedli hloubku porozumění dané problematice.

S postupujícími ročníky bude důraz kladen na schopnost zvládnout kriticky zhodnotit vlastní výkon. V rámci hodnocení a sebehodnocení bude sledován nejen momentální výkon, ale především dlouhodobý pokrok každého žáka. Při průběžném hodnocení bude využíváno formativního hodnocení. Žáci budou systematicky vedeni k sebehodnocení  (portfolio, mapa učebního pokroku apod.).

Originalita

Vyučující budou ve svých hodinách aplikovat metody kritického myšlení, podporovat týmovou práci a rozvoj klíčových kompetencí.

Výuka v blocích bude založena na principech badatelsky orientované výuky. Získané znalosti budou hlouběji uloženy, pokud je žáci objeví vlastním úsilím. Žáci budou proto vedeni k tomu, aby byl schopni najít cestu k cíli, který si vytyčí (sami či ve skupině), což jim také pomůže budovat zdravé sebevědomí.  Díky metodě 4 badatelských kroků se žáci naučí klást otázky, formulovat hypotézy, plánovat postup jejich ověření, provádět pokusy, vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky, formulovat závěry, které nakonec odpovídajícím způsobem prezentují před ostatními. Zároveň se žáci naučí kriticky zhodnotit zdroje informací a selektovat množství informací, se kterými se denně setkávají.

Otevřenost

Vyučují budou podporovat žáky argumentovat, vyjádřit svůj názor a podpořit jej získanými znalostmi, obhájit svůj pohled na danou problematiku a to jak v rámci skupiny nebo třídy tak i před veřejností. 
Chceme do výuky zapojit bývalé žáky, rodinné příslušníky současných žáků i širokou veřejnost formou přednášek, besed, projektů, školních i mimoškolních aktivit.

Proč OZON otevíráme?

Všeobecný přehled byl důležitý vždy, ale svět se významně proměňuje a mění se i trh práce. Co je klasické vzdělávání v 21. století? Tak jak dochází ke změnám ve všech oborech lidské činnosti, dochází k proměnám i ve vzdělávání. Zaměstnavatelé vyžadují i tzv. měkké dovednosti, mění se také přístup k informacím, které bychom se měli naučit třídit, kriticky s nimi pracovat a ne je pouze pasivně přijímat. Proto je nutné klasické vzdělání doplnit o rozvoj osobnosti, schopnosti obstát v praxi a další dovednosti. Nové pedagogické a psychologické výzkumy navíc ukázaly potřebu a vhodnost aplikace jiných než zavedených vzdělávacích přístupů.

Naše škola na tyto změny reaguje vytvořením dvou tříd 8letého gymnázia s odlišným zaměřením. Chceme umožnit všem přijatým žákům takový způsob výuky, který maximálně vyhovuje jejich potřebám.

Projekt OZON je určen těm žákům, kteří preferují mít prostor pro hledání vlastních cest a řešení úkolů.

Výuka v OZONu

Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.

Výuka bude probíhat v tematických blocích, kde se žáci budou věnovat konkrétnímu tématu. Toto je předpoklad pro lepší pochopení souvislostí mezi jednotlivými skutečnostmi lepší motivaci žáků.

Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, kritického myšlení a kreativity.
Důraz bude také kladen na mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí, proto v rozvrhu budou určité předměty řazeny za sebou tak, aby se vytvořil přírodovědný a humanitní blok předmětů. V učebním plánu budou obsahy stávajících předmětů občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, které byly vytvořeny ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda nahrazeny humanitním a přírodovědným blokem. Do těchto bloků budou integrovány vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (tematické okruhy Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce) a Člověk a zdraví (vzdělávací obor Výchova ke zdraví).

Zařazením terénní výuky chceme u žáků posilovat uvědomělé chování, kdy na základě svých pozorování, získaných znalostí a pochopení základních principů fungování přírody si žáci sami odvodí pravidla pro tzv. udržitelný život na Zemi.

Protože jsme školou, která má bohatou historii a mnozí naši absolventi se stali v regionu významnými osobnostmi, považujeme za nutné věnovat prostor také spolupráci s organizacemi v regionu, podporovat u žáků pozitivní vztah k místu kde žijí a studují.

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do dlouhodobých projektů, pracovat ve Studentském parlamentu a školním časopise.

Nabízíme plány podpory mimořádně nadaným žákům, podporujeme žáky, kteří mají smysluplnou mimoškolní činnost – jsou výkonnými sportovci, umělci, účastní se veřejného života v obci, městě, regionu.

K důležitým tématům patří i globální rozvojové vzdělávání. Zaměřujeme se na témata udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k neobnovitelným zdrojům přírodního bohatství. Škola umožňuje žákům uvědomit si svou osobní odpovědnost za životní prostředí a za dění kolem sebe a adekvátně na ně reagovat. Tyto dovednosti rozvíjíme například v rámci „Dne Země“ a na „Přírodovědném a zeměpisném praktiku“ v primě a kvartě, které poskytují možnost vytvoření a fungování pozitivního sociálního klimatu třídních kolektivů na základě společného prožitku.

Estetický prožitek zajišťují návštěvy divadelních a filmových představení a koncertů v průběhu školního roku.

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu jsou tematické exkurze, které umožňují žákům seznamovat se s kulturním bohatstvím a historií naší vlasti.

Cíleně zvyšujeme podíl žáků gymnázia na prezentaci výsledků vzdělávání školy. Cílem je formování osobnostních kompetencí, zejména pracovní, komunikativní, sociální a dalších.

Nedílnou součástí výuky bude rozvoj ICT dovedností a jazykových schopností žáků.

Cizí jazyky

Jazykové a odborné dovednosti se budou navzájem prolínat. Při výuce cizího jazyka bude využíváno nabytých odborných znalostí a slovní zásoby a naopak při práci na odborných tématech budou žáci vedeni k hledání informací i v cizojazyčných zdrojích a k prezentaci výsledků své práce i v cizím jazyce.

Metoda CLIL (Content Language Integrated Learning) umožňuje integrovat jazykovou výuku do jiných předmětů a odbourávat ostych žáků při používání cizích jazyků. Komunikační schopnosti žáků se budou rozvíjet nejen v českém, ale i cizím jazyce. Paralelně bude probíhat i výuka jazyků jako samostatných předmětů. Metodou CLIL se studenti naučí propojit znalosti získané v jednotlivých předmětech a vyjádřit je v cizím jazyce.

Dle možností školy budou organizovány zahraniční výukové a poznávací zájezdy.

Robotika

Již od primy budou žáci vedeni k efektivnímu využívání informačních technologií, proto chceme každého žáka vybavit tabletem s předem připravenými výukovými aplikacemi.

Výuka programování je zařazována do výuky již od primy. Žáci se učí pracovat s roboty Arduino. Výuka programování pomáhá rozvíjet u žáků analytické myšlení, tvořivost, představivost, schopnost pracovat s chybou.

 

 

Články o výuce: