GATE

GATE (G8) je bránou do světa poznání.

Všeobecný přehled byl důležitý vždy, ale svět se významně proměňuje a mění se i trh práce. Co je klasické vzdělávání v 21. století? Tak jak dochází ke změnám ve všech oborech lidské činnosti, dochází k proměnám i ve vzdělávání. Zaměstnavatelé vyžadují i tzv. měkké dovednosti, mění se také přístup k informacím, které bychom se měli naučit třídit, kriticky s nimi pracovat a ne je pouze pasivně přijímat. Proto je nutné klasické vzdělání doplnit o rozvoj osobnosti, schopnosti obstát v praxi a další dovednosti. Nové pedagogické a psychologické výzkumy navíc ukázaly potřebu a vhodnost aplikace jiných než zavedených vzdělávacích přístupů.

Naše škola na tyto změny reaguje vytvořením dvou tříd 8letého gymnázia s odlišným zaměřením. Chceme umožnit všem přijatým žákům takový způsob výuky, který maximálně vyhovuje jejich potřebám.

Zaměření Gate (G8) je cíleno na žáky, kteří preferují strukturovanou a systematickou výuku.

Aktivita

Cílem je motivovat a vést žáky k aktivnímu učení. V rámci výuky podporuje škola rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím.  Výuka je doplňována krátkodobými i dlouhodobými aktivitami, které mají pomoci žákům zařadit poznatky do systému znalostí. Při praktických cvičeních se žáci učí zvládat stresové situace, řešit konflikty, komunikovat.

Vedeme žáky k sebehodnocení. Naší snahou je podporovat u dětí možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení.

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do dlouhodobých projektů, pracovat ve Studentském parlamentu a školním časopise.

Talent

Víme, že každý žák je jedinečná osobnost. Proto se snažíme rozvíjet jejich přirozený talent, nadání a tvořivost při zohledňování jejich možností tak, aby přinášeli prospěch jak jim samým, tak společnosti ve které žijí.

Připravujeme žáky pro účast v různých soutěžích a  olympiádách. Nabízíme plány podpory mimořádně nadaným žákům, podporujeme žáky, kteří mají smysluplnou mimoškolní činnost – jsou výkonnými sportovci, umělci, účastní se veřejného života v obci, městě, regionu.

Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.

Empatie

Rozvoj měkkých dovedností je nedílnou součástí výuky. Dbáme na to, aby naši žáci byli tolerantní vůči ostatním, uměli naslouchat, respektovat odlišné názory, postoje a práva ostatních. Zároveň jich vedeme k tomu, aby dodržovali své povinnosti.  

Výuka v GATE

Výuka probíhá po jednotlivých předmětech, důraz je kladen na srozumitelnou strukturu hodin, časovou nebo obsahovou návaznost hodin v průběhu školního roku. Předměty učebního plánu budou v rozvrhu zařazeny po jednotlivých hodinách časové dotace. Do výuky budou zařazovány aktivity podporující mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí.

Žáci budou vedeni k systematické práci. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti. Aktivity v hodinách jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.

Žáci se učí spolupráci, organizaci společné činnosti, konzultacím řešení problémů a konfliktů. Škola umožňuje žákům uvědomit si svou osobní odpovědnost za životní prostředí a za dění kolem sebe a adekvátně na ně reagovat. Tyto dovednosti rozvíjíme například v rámci „Dne Země“ a na „Přírodovědném a zeměpisném praktiku“ v primě a kvartě, které poskytují možnost vytvoření a fungování pozitivního sociálního klimatu třídních kolektivů na základě společného prožitku. Naší snahou je, aby se do vzdělávání systematicky dostalo vzdělávání v souvislostech ke každé teorii či tradičně probíranému tématu.

Škola učí žáky kritickému pohledu na množství faktů, tím mu pomáhá vytvářet schopnost filtrovat informace k němu přicházející a v každodenním rozhodování posuzovat co je vědecké a ověřené, co ne, co je v oblasti hypotéz, které informace jsou balastem a které dokonce škodlivé a vedoucí na scestí. Škola v této oblasti využívá vlastní vzdělávání, názory a vyjádření vědecké obce, odbornou literaturu a spolupracuje s fakultami vysokých škol.

K důležitým tématům patří i globální rozvojové vzdělávání. Zaměřujeme se na témata udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k neobnovitelným zdrojům přírodního bohatství. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je projektové vyučování a tematické exkurze, které umožňují žákům seznamovat se s kulturním bohatstvím a historií naší vlasti.

Estetický prožitek zajišťují návštěvy divadelních a filmových představení a koncertů v průběhu školního roku.

Cíleně zvyšujeme podíl žáků gymnázia na prezentaci výsledků vzdělávání školy. Cílem je formování osobnostních kompetencí, zejména pracovní, komunikativní, sociální a dalších.

Cizí jazyky

Metoda CLIL (Content Language Integrated Learning) umožňuje integrovat jazykovou výuku do jiných předmětů a odbourávat ostych žáků při používání cizích jazyků. Komunikační schopnosti žáků se budou rozvíjet nejen v českém, ale i cizím jazyce. Paralelně bude probíhat i výuka jazyků jako samostatných předmětů. Metodou CLIL se studenti naučí propojit znalosti získané v jednotlivých předmětech a vyjádřit je v cizím jazyce.

Naše škola usiluje o prohloubení jazykových dovedností žáků se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi. Dle možností školy jsou organizovány zahraniční výukové a poznávací zájezdy. Kvalitní jazykovou výuku umožňuje také její organizace – dělení na skupiny.

Robotika

Důraz klademe na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro naše žáky samozřejmostí (využíváme například e-learningové prostředí Moodle).

Výuka programování je zařazována do výuky již od primy. Žáci se učí pracovat s roboty Arduino. Výuka programování pomáhá rozvíjet u žáků analytické myšlení, tvořivost, představivost, schopnost pracovat s chybou.