OZON

OZON (O3 = objevování, originalita, otevřenost)

Naším cílem je umožnit všem žákům výuku podle jejich osobních předpokladů, schopností a dovedností.

Objevování

Podpora týmové práce je důležitá pro osobnostní rozvoj žáka, zároveň podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě.

Pro jednotlivé ročníky nižšího gymnázia bude stanoveno 6-10 témat, které budou žáci zpracovávat z různých úhlů pohledu. V tématech každého ročníku se bude objevovat vždy některé z témat globálního rozvojového vzdělávání, enviromentální výchovy, udržitelného rozvoje.

Výuka na nižším stupni a vyšším stupni bude probíhat mírně odlišnou formou. Postupně se bude zvyšovat důraz na samostatnost, odpovědnost za vlastní studium a s tím související vlastní iniciativu. Do výuky budou postupně zařazovány seminární práce na dané téma tak, aby žáci předvedli hloubku porozumění dané problematice.

S postupujícími ročníky bude důraz kladen na schopnost zvládnout kriticky zhodnotit vlastní výkon. V rámci hodnocení a sebehodnocení bude sledován nejen momentální výkon, ale především dlouhodobý pokrok každého žáka. Při průběžném hodnocení bude využíváno formativního hodnocení. Žáci budou systematicky vedeni k sebehodnocení  (portfolio, mapa učebního pokroku apod.).

Originalita

Vyučující budou ve svých hodinách aplikovat metody kritického myšlení, podporovat týmovou práci a rozvoj klíčových kompetencí. 

Výuka v blocích bude založena na principech badatelsky orientované výuky. Získané znalosti budou hlouběji uloženy, pokud je žáci objeví vlastním úsilím. Žáci budou proto vedeni k tomu, aby byl schopni najít cestu k cíli, který si vytyčí (sami či ve skupině), což jim také pomůže budovat zdravé sebevědomí.  Díky metodě 4 badatelských kroků se žáci naučí klást otázky, formulovat hypotézy, plánovat postup jejich ověření, provádět pokusy, vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky, formulovat závěry, které nakonec odpovídajícím způsobem prezentují před ostatními. Zároveň se žáci naučí kriticky zhodnotit zdroje informací a selektovat množství informací, se kterými se denně setkávají.

Důraz bude také kladen na mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí, proto v rozvrhu budou určité předměty řazeny za sebou tak, aby se vytvořil přírodovědný a humanitní blok předmětů. V učebním plánu budou obsahy stávajících předmětů občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, které byly vytvořeny ze vzdělávacích  oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda nahrazeny humanitním a přírodovědným blokem. Do těchto bloků budou integrovány vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (tematické okruhy Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce) a Člověk a zdraví (vzdělávací obor Výchova ke zdraví).

Zařazením terénní výuky chceme u žáků posilovat uvědomělé chování, kdy na základě svých pozorování, získaných znalostí a pochopení základních principů fungování přírody si žáci sami odvodí pravidla pro tzv. udržitelný život na Zemi.

Protože jsme školou, která má bohatou historii a mnozí naši absolventi se stali v regionu významnými osobnostmi, považujeme za nutné věnovat prostor také spolupráci s organizacemi v regionu, podporovat u žáků pozitivní vztah k místu kde žijí a studují.,

Nedílnou součástí výuky bude rozvoj ICT dovedností a jazykových schopností žáků. Již od primy budou žáci vedeni k efektivnímu využívání informačních technologií, proto chceme každého žáka vybavit tabletem s předem připravenými výukovými aplikacemi. Jazykové a odborné dovednosti se budou navzájem prolínat. Při výuce cizího jazyka bude využíváno nabytých odborných znalostí a slovní zásoby a naopak při práci na odborných tématech budou žáci vedeni k hledání informací i v cizojazyčných zdrojích a k prezentaci výsledků své práce i v cizím jazyce.

Otevřenost

Vyučují budou podporovat žáky argumentovat, vyjádřit svůj názor a podpořit jej získanými znalostmi, obhájit svůj pohled na danou problematiku a to jak v rámci skupiny nebo třídy tak i před veřejností. 

Chceme do výuky zapojit bývalé žáky, rodinné příslušníky současných žáků i širokou veřejnost formou přednášek, besed, projektů, školních i mimoškolních aktivit.

 

Proč OZON otevíráme?

Všeobecný přehled byl důležitý vždy, ale svět se významně proměňuje a mění se i trh práce. Co je klasické vzdělávání v 21. století? Tak jak dochází ke změnám ve všech oborech lidské činnosti, dochází k proměnám i ve vzdělávání. Zaměstnavatelé vyžadují i tzv. měkké dovednosti, mění se také přístup k informacím, které bychom se měli naučit třídit, kriticky s nimi pracovat a ne je pouze pasivně přijímat. Proto je nutné klasické vzdělání doplnit o rozvoj osobnosti, schopnosti obstát v praxi a další dovednosti. Nové pedagogické a psychologické výzkumy navíc ukázaly potřebu a vhodnost aplikace jiných než zavedených vzdělávacích přístupů.

Naše škola na tyto změny reaguje vytvořením dvou tříd 8letého gymnázia s odlišným zaměřením. Chceme umožnit všem přijatým žákům takový způsob výuky, který maximálně vyhovuje jejich potřebám.

Projekt OZON je určen těm žákům, kteří preferují mít prostor pro hledání vlastních cest a řešení úkolů.

Výuka v OZONu

Výuka probíhá v tematických blocích, kde se žáci budou věnovat konkrétnímu tématu například v primě pravěkem. Společně s “tehdejšími” lidmi budeme objevovat podstatu světa, vznik života, skupenství látek, oheň, jak přežít, nasytit se a orientovat se v krajině. Nezapomeneme také na důležitost rodiny a její postavení ve společnosti. Magie, rituály a vznik umění jsou nedílné součásti pravěkého života a prolínají s “naším” pravěkem.

Toto je předpoklad pro lepší pochopení souvislostí mezi jednotlivými skutečnostmi lepší motivaci žáků. Základními tematickými bloky jsou Člověk a společnost, Člověk a příroda, které samostatně doplňují jazyky (včetně češtiny) a matematika jako báze pro další poznávání. Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, kritického myšlení a kreativity.

CLIL (Content Language Integrated Learning)

Tato metoda umožňuje integrovat jazykovou výuku do jiných předmětů a odbourávat ostych žáků při používání cizích jazyků.. Komunikační schopnosti žáků se budou rozvíjet nejen v českém, ale i cizím jazyce. Paralelně bude probíhat i výuka jazyků jako samostatných předmětů. Metodou CLIL se studenti naučí propojit znalosti získané v jednotlivých předmětech a vyjádřit je v cizím jazyce.

Robotika

Výuka programování je zařazována do výuky již od primy. Žáci se učí pracovat s roboty Arduino. Výuka programování pomáhá rozvíjet u žáků analytické myšlení, tvořivost, představivost, schopnost pracovat s chybou.

Štítky: