OV – Nižší gymnázium

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovené RVP ZV. Do předmětu integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce. Realizovány jsou rovněž vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a mediální výchova – vymezené v RVP ZV.

Občanská výchova pomáhá žákům přijmout roli občana v demokratické společnosti, a to prostřednictvím poznání sebe sama a orientace v sociální realitě. Otevírá cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot. Rozvíjí schopnost kritického myšlení, praktického využití získaných poznatků, schopnost argumentace i úspěšného vedení dialogu, diskuze. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u nich vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu mezilidských vztahů a životního prostředí. Důležitou součástí předmětu je výchova k toleranci a respektování lidských práv, k úctě a ochraně člověka, občana,ale i kulturních hodnot.

Předmět Občanská výchova se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně víceletého gymnázia. 

Výuka je organizována převážně ve třídách, s ohledem na konkrétní výstupy i na jiných místech mimo školu – městský úřad, úřad práce, knihovna a další významné prostory města.

V hodinách je využíváno především skupinové práce, diskuze, práce s textem, vyhledávání, zpracování a prezentace informací, průběžně jsou zde zastoupeny také referáty, soutěže, projekty, besedy s odborníky.