SV – Učebnice

1. prima

 • Kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 6., Fraus, Praha 2003

 Občanská výchova, Rodinná výchova 6., Fraus, Praha 2003

2. sekunda

 • Kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 7., Fraus, Praha 2003

 Občanská výchova, Rodinná výchova 7., Fraus, Praha 2003

3. tercie

 • Kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 8., Fraus, Praha 2003

 Občanská výchova, Rodinná výchova 8., Fraus, Praha 2003

4. kvarta

 • Kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 9., Fraus, Praha 2003

 Občanská výchova, Rodinná výchova 9., Fraus, Praha 2003

1. ročník a kvinta

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

 

2. ročník a sexta

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

3. ročník a septima

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

Doporučená literatura

 • J. Buriánek: Sociologie, Fortuna, Praha 1996
 • R. David: Politologie, Fin, Olomouc 1995
 • Z. Helus: Psychologie, Fortuna, Praha 1997
 • J. Jandourek: Úvod do sociologie, Portál, Praha 2003

4. ročník a oktáva

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

 

Doporučená literatura ke studiu

Psychologie

 • R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie, Praha, Portál 2003
 • H. Benesch: Encyklopedický atlas psychologie, LN, Praha 2001
 • Denise D. Cumminsová: Záhady experimentální psychologie, Portál, Praha 1998
 • O. Čačka: Nástin psychologie I., Paido, Brno 2001
 • R. Dawkins: Sobecký gen, Praha, Mladá fronta 1998
 • V. J. Drapela: Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál 1997
 • R. Fischer: Učíme děti myslet a učit se, Praha, Portál 1997
 • N. Hayesová: Aplikovaná psychologie, Praha, Portál 2003
 • N. Hayesová: Základy sociální psychologie, Praha, Portál 1998, 2000
 • M. Hunt: Dějiny psychologie, Praha, Portál 2000
 • J. Jandourek: Úvod do sociologie, Praha, Portál 2003
 • S. Kratochvíl: Základy psychoterapie, Praha, Portál 2002
 • J. Křivohlavý: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha, Svoboda 1988
 • J. Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi, Praha, Portál 2002
 • J. Křivohlavý: Psychologie zdraví, Praha, Portál 2001
 • J. Křivohlavý: Psychologie nemoci, Praha, Grada 2002
 • J. Langmeier, D. Krejčířová: Vývojová psychologie, Praha, Grada 1998
 • G. LeBon: Psychologie davu, Praha, Kra 1997
 • K. Lorenz: Základy etologie, Praha, Academia 1993
 • O. Matoušek: Potřebujete psychoterapii?, Praha, Portál 1999
 • F. Michel, C. L. Mooreová: Psychobiologie, Praha, Portál 1999
 • M. Nakonečný: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia 1997
 • M. Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996
 • M. Nakonečný: Lidské emoce, Praha, Academia 2000
 • M. Nakonečný: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 1995
 • M. Nakonečný: Úvod do obecné psychologie, Academia, Praha 2003
 • M. Nakonečný: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
 • P. Macek: Adolescence, Praha, Portál 2003
 • I. Ruisel: Základy psychologie a inteligence, Praha, Portál 2000
 • P. Říčan: Cesta životem, Praha, Portál 2004
 • P. Říčan: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1972
 • V. Smékal: Pozvání do psychologie osobnosti, Brno, Barrister a Principal 2002
 • I. Sobotková: Psychologie rodiny, Praha, Portál 2001
 • M. Vágnerová: Vývojová psychologie, Praha, Portál 2000
 • Z. Vybíral: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál 2000
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 1., Praha, Portál 1998
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 2., Praha, Grada 2001
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 3., Praha, Grada 2001
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie – Sociálna psychológia, Praha, ISV 1997
 • I. Yalom: Chvála psychoterapie, Praha, Portál 2003

Filosofie

 • Y. Bauman: Úvahy o postmoderní době, Praha, SLON 1995
 • E. Berne: Jak si lidé hrají, Praha 1976
 • V. Bělohradská: Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha 1992
 • M. Buber: Já a ty, Praha, Mladá fronta 1969
 • E. Fromm: Mít nebo být?, Praha, NV 1994
 • Z. Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda, Praha, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1993
 • D. Machovec: Dějiny antické filosofie, Jinočany, HaH 1993
 • G. Marcel: Filosofie naděje, Praha, Vyšehrad 1972
 • V. Neff: Filosofický slovník neboli Antigorgias, Praha, Mladá fronta 1993
 • F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Praha 1993
 • Platón: Ústava, Praha, Svoboda 1993
 • Platón: Symposion, Praha, Oikumené 1993
 • Platón: Faidros, Praha, Oikumené 1996
 • Platón: Timaios, Kritias, Praha, Oikumené 1996
 • M. Petříček jr.: Malý přehled současné filosofie, Praha, HaH 1992
 • M. Scheler: Řád lásky, Praha, Vyšehrad 1971
 • W. Selech: Naše postmoderní moderna, Zvon 1994
 • M. Sláma: Základy filosofie, Praha, Vyšehrad 1992
 • J. Sokol: Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha
 • J. Sokol, Z. Pinc: Antropologie a etika, Triton, Praha
 • J. Sokol: Filosofická antropologie, Portál (lze stáhnout v plném znění i na Internetu)
 • H. J. Storig: Malé dějiny filosofie, Praha 1990
 • I. Tretera: Přehled evropské filosofie, Praha 1997
 • W. Weischedel: Zadní schodiště filosofie, Olomouc, Votobia 1993

Sociologie

 • P. L. Berger: Pozvání do sociologie, Brno 2003
 • J. Derrida: Texty k dekonstrukci, Praha 1994
 • Giddens, A.: Sociologie, Argo, Praha 1999.
 • Jirák, Köpplová: Média a společnost, Portál, Praha 2003
 • J. Keller: Abeceda prosperity, Doplněk 1997
 • J. Keller: Úvod do sociologie, SLON 1992
 • E. Kohák: Člověk, dobro a zlo, Praha, J+J 1993
 • Montoussé, Renouard: Přehled sociologie, Portál, Praha 2005
 • K. R. Popper: Otevřená společnost I./II., Praha, Oikumené 1994

Politologie

 • R. Dahl: O demokracii
 • R. David: Ústava ČR (úplné znění doplněné poznámkami), Olomouc 2001
 • R. David: Politologie, Olomouc 2001
 • J. Keller: Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích
 • J. Keller: Politika s ručením omezeným (Proměny moci na prahu 21. století)
 • Sojka, Konečný: Encyklopedie moderní ekonomie, Libri 2002