SV – Vyšší gymnázium

V předmětu získá žák znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o pracovněprávních vztazích, o ekonomických zákonitostech a fungování státu, o etických problémech v lidském soužití, o dějinách filozofie. Zaměřuje se na reflexi společenské skutečnosti a utváření vlastní identity. Získá dovednosti a schopnosti orientovat se ve společnosti, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Žák je veden k tomu, aby diskutoval nad aktuálními tématy, čerpal poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co říkají a dělají.

Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ a integruje vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce.

SV se vyučuje v 1.-4. ročníku čtyřletého gymnázia a v kvintě, sextě, septimě, oktávě osmiletého gymnázia, a to v týdenní dotaci po jedné nebo dvou hodinách.

Základními metodami a formami práce jsou: frontální výuka, řízený rozhovor, práce s textem, práce s internetem, krátkodobé projekty, seminární práce, exkurze a přednášky.