OV – SOŠ

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů.

Občanská nauka se podílí na přípravě žáka pro úspěšný osobní, občanský a pracovní život v demokratické společnosti. Výuka proto směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě vůči sobě i společnosti.

Výuka se snaží dosáhnout toho, aby žáci jednali aktivně, samostatně, odpovědně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, jednali v souladu s morálními principy a přispívali k uplatňování demokratických hodnot.

Společenskovědní vzdělávání kultivuje žáka i v oblasti historického vědomí – žák se orientuje v hlavních událostech v minulosti, uvědomuje si svou příslušnost k vlastnímu národu i k širšímu společenství Evropské unie.

Základními metodami a formami práce jsou: frontální výuka, řízený rozhovor, práce s textem, práce s internetem, krátkodobé projekty, seminární práce, exkurze a přednášky.