Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Škola nabízí obory:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 jsou na stránce https://www.gykovy.cz/2023-04-29-vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2023-24/

Uchazeči oboru Praktická sestra musí k přihlášce doložit formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti – ke stažení v příloze.

DOD online

Přihlášky uchazečům vydává základní škola, kam uchazeč chodí, případně lze použít vzor, který je uložen v sekci Ke stažení – Přihlášky ke studiu, nebo jej lze stáhnout ze stránek Cermatu. Přihlášky se podávají do 1. března.

Na stránce www.cermat.cz/aktuality/aktualita/370-pruvodce-vyplnenim-prihlasky-na-stredni-skolu-2023 najdete podrobný návod na vyplnění přihlášky.

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny termíny: 4leté obory 13. 4. a 14. 4. 2023, 8leté gymnázium 17. 4. a 18. 4. 2023.  Všichni uchazeči jsou povinni dodržovat po celou dobu pobytu ve škole platná hygienická opatření. 

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední dvě vysvědčení),
  2. výsledek jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk),
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády, jazykové certifikáty).
Doporučení k potvrzení o účasti v soutěžích:
Každá škola má možnost vystavit svým žákům potvrzení k přijímacím zkouškám o účasti na soutěžích a olympiádách z portálu www.chces-soutezit.cz.
 
 
 

Katalogy požadavků 

 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na stránce Dotazy k přijímacímu řízení.

 

Informace pro uchazeče z Ukrajiny s vízem strpení:

Podrobné informace jsou na stránce: www.edu.cz/letaky-prijimani-do-1-rocniku-strednich-skol/

K přihlášce doložte:

  • Doklady o předchozím vzdělání – poslední dva ročníky základní školy, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (vzdělání v ČR potvrdí základní škola na přihlášce, ověřené kopie vysvědčení nebo čestné prohlášení o výsledcích ze školy na Ukrajině).
  • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a o ukrajinskou verzi matematiky – dopište přímo do tiskopisu přihlášky, v kolonce Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další nebo přiložte samostatný dokument. (Žádám o prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.)
  • Doklad o dočasné ochraně (prostá kopie).

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky.

Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/ K procvičování úloh lze využít web procvicprijimacky.cermat.cz/.

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

Informace od zřizovatele

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home.