Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, které je nutné pro výkon různých ekonomických funkcí ve výrobních podnicích, v obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. 

 

Cílové vědomosti a dovednosti:

 • znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,
 • vědomost a dovednost zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k ekonomické činnosti,
 • důkladná znalost účetnictví,
 • znalost funkčních možností prostředků výpočetní a organizační techniky a dovednost účelně a účinně jich využívat,
 • schopnost aplikovat vybrané matematické postupy při řešení úloh v hospodářské praxi,
 • znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska,
 • znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami,
 • znalost daňového a sociálního systému,
 • dovednost věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s hospodářskou činností, včetně využívání současné techniky,
 • dovednost přesně psát na psacím stroji (počítači) a dodržovat normalizovanou úpravu písemností,
 • aktivní znalost dvou cizích jazyků,
 • praktické ovládání PC a práce s Internetem.

Učební plán oboru se zaměřením na ekonomiku a finance ke stažení zde.

Součástí výuky  je i povinná odborná dvoutýdenní praxe ve 2. a 3. ročníku ve firmách a organizacích.

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník je dána učebním plánem, který je pro daný obor vytvořen.

Volitelné předměty

Studenti 3. a 4. ročníku si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Naší snahou je umožnit žákům rozšíření okruhu znalostí nad rámec daný učebním plánem.

Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmětu je závazná pro celý školní rok.

Způsob ukončení studia

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části.

Profilovou část tvoří (dle rozhodnutí ředitele školy):

 • praktická zkouška z odborných předmětů,
 • ústní zkouška z ekonomiky,
 • ústní zkouška z účetnictví.

 

Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Absolvent obchodní akademie získá složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které:

 • umožňuje ucházet se o     
 • vzdělávání na vysoké škole,
 • zaměstnání v oboru a zaměření,
 • vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

 

Příklady možných pracovních pozic:

 • ekonom,
 • účetní,
 • finanční, obchodní, marketingový a personální manažer nižší a střední úrovně,
 • mzdový, finanční referent, referent marketingu, referent ve státní správě,
 • fakturant, rozpočtář,
 • personalista, právní asistent, administrativní pracovník, organizační pracovník, sekretářka,
 • obchodní zástupce,
 • statistik,
 • bankovní a pojišťovací pracovník,
 • pracovník finanční a daňové správy.