SV – Vyučující

Jméno Telefon Mgr. Jana Plevová 517 307 017 Mgr. Iveta Höferová 517 326 786 Mgr. Gabriela Kupková 517 326 772 Mgr. Terezie Loudová 517 307 025 PhDr. Barbora Nallerová 517 307 024 Mgr. Eva Tichopádová 517 326 787

OV – SOŠ

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Občanská nauka se podílí na přípravě žáka pro úspěšný Read More …

SV – Vyšší gymnázium

V předmětu získá žák znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o pracovněprávních vztazích, o ekonomických zákonitostech a fungování státu, o etických problémech v lidském soužití, o dějinách filozofie. Zaměřuje se na reflexi společenské skutečnosti a utváření vlastní identity. Získá dovednosti a schopnosti orientovat se ve společnosti, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Žák je veden k tomu, aby diskutoval nad aktuálními tématy, čerpal poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co říkají a dělají.

SV – Učebnice

1. prima 2. sekunda 3. tercie 4. kvarta 1. ročník a kvinta až 4. ročník a oktáva Doporučená literatura