SV – Vyšší gymnázium

V předmětu získá žák znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o pracovněprávních vztazích, o ekonomických zákonitostech a fungování státu, o etických problémech v lidském soužití, o dějinách filozofie. Zaměřuje se na reflexi společenské skutečnosti a utváření vlastní identity. Získá dovednosti a schopnosti orientovat se ve společnosti, uplatňovat svá práva a být schopen případně hájit i práva druhých, zapojit se do věcí veřejných. Žák je veden k tomu, aby diskutoval nad aktuálními tématy, čerpal poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co říkají a dělají.

Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ a integruje vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce.

Předmět Společenské vědy se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a vyššího stupně osmiletého gymnázia. 

Základními metodami a formami práce jsou: skupinová práce, komunikační aktivity, frontální výuka, řízený rozhovor, práce s textem, práce s internetem, krátkodobé projekty, seminární práce, exkurze, přednášky a besedy s odborníky.

Humanitně zaměřeným studentům a zájemcům o prohloubení a rozšíření učiva jsou určeny volitelné bloky a semináře – filozofie, právo, ekonomie, seminář zaměřený na mezinárodní vztahy, seminář zaměřený na psychologii a politologii.

Studenti se mohou s podporou školy zapojit do vzdělávacích a soutěžních projektů na celostátní úrovni. Mezi již tradiční patří Pražský studentský summit, Finanční gramotnost, EuropaSecura,Nebojme se myslet  a další.