Mozartovy děti v zimě nespí

Ve čtvrtek 5. února 2015 jsme se seminářem hudební výchovy navštívili v brněnském Besedním domě koncert „Mozartovy děti v zimě nespí“. Vystupovali na něm mladí talentovaní muzikanti z celé jižní Moravy.
Nástrojové obsazení bylo velmi pestré a výkony začínajících umělců přímo úžasné. Děti hrály za doprovodu profesionálního hudebního tělesa – Filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Machka, který se zároveň ujal moderování celého programu.

HV – Vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Jana Černá 517 326 782 Mgr. Vlasta Šefčíková 517 307 030 Mgr. Jana Kolčářová 517 307 024  

HV – Vyšší gymnázium

Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V návaznosti průběhu výuky na nižší stupeň, se žáci seznámí se základními hudebními styly, žánry a formami, s kategoriemi hudebních nástrojů i s moderními prostředky pro editaci a z pracování hudby. Důležitou složkou je přehled nejvýznamnějších hudebních skladatelů a děl.

Žák je veden k tomu aby zejména

HV – Učebnice

Nižší stupeň

Hudební výchova 6. – 9. ročník nakladatelství Fortuna

Hudební výchova 6. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 7. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 8. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 9. ročník nakladatelství Fortuna

HV – Nižší gymnázium

Vyučovací předmět Hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka navazuje na 1. stupeň. V primě, sekundě, tercii a kvartě má vyuč.předmět časovou dotaci jednu hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné učebně, studenti jsou seznámeni s řádem této učebny a dodržují ho. Upřednostňovanými formami realizace jsou vyučovací hodiny s výraznějším začleňováním krátkodobých projektů. Využití mezipředmětových vztahů – hlavně VV, ČJ, DE. Realizovány jsou rovněž vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova.