HV – Nižší gymnázium

Vyučovací předmět Hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka probíhá v odborné učebně, studenti jsou seznámeni s řádem této učebny a dodržují ho. Upřednostňovanými formami realizace jsou vyučovací hodiny s výraznějším začleňováním krátkodobých projektů. Využití mezipředmětových vztahů – hlavně VV, ČJ, DE. Realizovány jsou rovněž vybrané tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Hudební výchova vede žáky k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k pochopení umění jako specifického způsobu poznání, k lepší orientaci se v hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání, a to prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Umožňuje žákům chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence.

Obsahem vokálních činností je práce s hlasem.

Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje, jejich využití při hudební reprodukci i produkci.

Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí gest, pohybu, tance.

Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žáci poznávají hudbu ve všech žánrových, stylových podobách, učí se ji analyzovat.

Tyto činnosti se vzájemně propojují, doplňují a ovlivňují. Působí na celkovou osobnost žáků, vedou k rozvoji jejich hudebnosti, jejich hudebních schopností a následně individuálních dovedností: pěveckých, intonačních, sluchových, rytmických, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových, hudebně tvořivých. Žákům je dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého zájmu a zaměření.

Součástí výuky jsou návštěvy muzeí, divadel, koncertů apod.