HV – Vyšší gymnázium

Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V návaznosti průběhu výuky na nižší stupeň se žáci seznámí se základními hudebními styly, žánry a formami, s kategoriemi hudebních nástrojů i s moderními prostředky pro editaci a zpracování hudby. Důležitou složkou je přehled nejvýznamnějších hudebních skladatelů a děl.

Žák je veden k tomu aby zejména

  • chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život,
  • v rámci svých možností interpretoval a produkoval hudbu,
  • našel v hudbě prostředek relaxace i duševního obohacení,
  • chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny,
  • si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utvářel nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím,
  • chápal význam hudby v historickém a společenském kontextu. 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tématické okruhy těchto průřezových témat:

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Mediální výchova  

Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny.

Na předmět navazuje volitelný předmět Seminář z hudební výchovy (pro 3. a 4. ročník studia – jednoletý nebo dvouletý).

Součástí výuky jsou návštěvy muzeí, divadel, koncertů apod.