Podrobné informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2017/2018

Všechny obory vykonají zkoušku z centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. Testy připravuje  společnost Cermat.

První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 12. dubna 2017, 2. řádný termín na 19. dubna 2017, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 18. dubna 2017 a 2. řádný termín na 20. dubna 2017 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 11. května  a 12. května 2017).

Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 24. dubna 2017 do 8:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout osobně:

  • ve středu 3. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod. ,
  • a ve čtvrtek 4. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17. května 2017, tj. do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 10 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.