Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Škola nabízí obory:

 

Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou v příloze.

Všem uchazečům byly zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny nové termíny: 4leté obory 3. 5. a 4. 5. 2021, 8leté gymnázium 5. 5. a 6. 5. 2021.  Všichni uchazeči jsou povinni dodržovat po celou dobu pobytu ve škole platná hygienická opatření.

Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Termín odevzdání diplomů z olympiád a soutěží se vzhledem k posunutí termínů přijímacích zkoušek také posouvá, a to na pátek 7. 5. 2021 do 11:30 hod.

Testování uchazečů o vzdělávání na COVID-19

Uchazeč se dostaví s časovým předstihem minimálně 20 minut před zahájením administrace zkoušky do budovy gymnázia Komenského 16/5, kde ve vestibulu předloží potvrzení o negativním výsledku testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Bez tohoto potvrzení nemůže být uchazeč připuštěn ke zkoušce.  

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání, kteří jsou doposud žáky základní školy, má povinnost umožnit ta základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení pro čtyřleté obory nesmí být starší než 27. dubna, pro 8leté obory 29. dubna. Vzor formuláře je v příloze.

Nahlížení do spisu

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je předběžně stanoven na 21. 5. 2021 od 11:00 do 12:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. 21. května 2021. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

Protože není možné z epidemiologických důvodů připravit pro zájemce prohlídku školy, nafotili jsme pro zájemce alespoň učebny a společné prostory.

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/

Specifikace požadavků od společnosti Cermat: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz.

Časový limit konání testů je stanoven na 70 min. pro český jazyk a 85 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Informace od zřizovatele

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home