Přijímací řízení pro školní rok 2020/21- info

Škola nabízí obory:

Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

Uchazeči odevzdávají přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke staženíNa přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (pro gymnázium 8leté – GATE/OZON).

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale na různé obory nebo na jeden obor, ale různá zaměření). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.

Termíny 1. kola přijímacího řízení jsou stanoveny na 8. června pro 4leté obory a 9. června pro 8leté obory. Každý uchazeč vykoná test pouze jednou.

Změny v průběhu přijímacího řízení jsou spefikovány v Zákoně č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Podle mimořádného opatření č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne  25. května 2020 musí uchazeči konající přijímací zkoušky při první návštěvě školy  doložit písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (viz příloha). Toto prohlášení za nezletilé uchazeče musí podepsat zákonný zástupce. Uchazeči, kteří v den zkoušky u vchodu do budovy nedoloží platné Čestné prohlášení, nebudou do školy vpuštěni  a nebudou moci přijímací zkoušku v řádném termínu vykonat. Upozorňujeme, že v tomto případě nemá uchazeč nárok na náhradní termín.

Během pobytu ve škole musí všichni uchazeči dodržovat platné hygienické pokyny (viz příloha). Součástí těchto pokynů je i nařízení, že vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv rodičům, případně ani jinému doprovodu.  Všichni uchazeči musí dle zaslaných pokynů provádět dezinfekci rukou a nosit ve společných prostorách školy roušku. 

Cermat pro uchazeče připravil průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky.

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 V rámci přijímacího řízení budou posuzovány:

  1. výsledky žáka ze základní školy (2. pololetí 4./8. ročníku a  1. pololetí 5./9. ročníku),
  2. výsledky přijímací zkoušky,
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Termín pro odevzdání diplomů z proběhlých soutěží a olympiád, který byl uveden v kritériích, se z důvodu karanténních opatření posouvá. Nejzazším termínem pro doložení úspěchů v soutěžích a olympiádách je den, kdy uchazeči vykonají přijímací zkoušku. 

Všem uchazečům budou zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce.  Uchazeči se dostaví do školy 15 minut před zahájením administrace prvního testu.

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 16. 6. od 13.00 do 14:00 pro 4leté obory a 17. 6. od 13:00 do 14:00 pro 8leté obory.

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

Časový limit konání testů je stanoven na 70 min. pro český jazyk a 85 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny 16. 6. odpoledne pro 4leté obory a 17. 6. odpoledne pro 8leté obory na úřední desce školy a na webu školy (https://www.gykovy.cz/2020-06-14-vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2020-21/). Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.  

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí zaslat do školy žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu ve věci přijetí ke střednímu vzdělávání.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home