Přijímací řízení – info

Škola nabízí obory:

Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

Uchazeči odevzdávají přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke staženíNa přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (pro gymnázium 8leté – GATE/OZON).

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale na různé obory nebo na jeden obor, ale různá zaměření). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.

Termíny 1. kola přijímacího řízení jsou stanoveny na 8. června pro 4leté obory a 9. června pro 8leté obory. Kařdý uchazeč vykoná test pouze jednou.

Změny v průběhu přijímacího řízení jsou spefikovány v Zákoně č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Cermat pro uchazeče připravil průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky.

 

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 V rámci přijímacího řízení budou posuzovány:

  1. výsledky žáka ze základní školy (2. pololetí 4./8. ročníku a  1. pololetí 5./9. ročníku),
  2. výsledky přijímací zkoušky,
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 Všem uchazečům budou zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce.  Uchazeči se dostaví do školy 15 minut před zahájením administrace prvního testu.

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 16. 6. od 13.00 do 14:00 pro 4leté obory a 17. 6. od 13:00 do 14:00 pro 8leté obory.

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

Časový limit konání testů je stanoven na 70 min. pro český jazyk a 85 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 16. 6. odpoledne pro 4leté obory a 17. 6. odpoledne pro 8leté obory. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí zaslat do školy žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu ve věci přijetí ke střednímu vzdělávání.

.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/home