Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – aktualizováno 1. 7. 2020

Seznam přijatých na základě vydání nového rozhodnutí

ze dne 2 července 2020:

ze dne 1. července 2020:

ze dne 27. června 2020:

ze dne 26. června 2020:

ze dne 25. června 2020:

Výsledky přijímacího řízení  byly zveřejněny na úřední desce školy a zde na webu školy 16. 6. odpoledne pro 4leté obory a 17. 6. odpoledne pro 8leté obory. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí zaslat do školy žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu ve věci přijetí ke střednímu vzdělávání.

.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

Přílohy