Edukativní měření kvality ovzduší s důrazem na vliv lokálních topenišť v Jihomoravském kraji

Dne 22. 4. se studenti 2. a 3. ročníků gymnázií Vyškov, Židlochovice a Znojmo zúčastnili závěrečného workshopu k projektu Edukativní měření ovzduší, který se konal na administrativním a školícím centru Krajského úřadu v Brně. Workshopu se dále účastnili projektoví manažeři firmy ENVITECH Mgr. Ondřej Svačinka a Mgr. Pavel Chaloupecký a také odborný garant projektu Mgr. Jáchym Brzezina Ph.D. z ČHMÚ Brno.

V úvodu shrnul Mgr. Pavel Chaloupecký důvody vzniku projektu a jeho cíle. Tento projekt vznikl jako součást výzvy SVALBARD z Norských fondů podporující projekty zaměřené na monitoring a identifikaci místního znečištění z lokálních topenišť. A nápad přizvat k tomuto projektu středoškolské studenty, se ukázal jako zajímavý a pro nás studenty jako velmi inspirativní.

Úvodní komentář doplnil Mgr. Ondřej Svačinka informacemi o technickém vybavení a instalaci měřící techniky na jednotlivých lokalitách ve Vyškově, Židlochovicích a ve Znojmě. Pochválil studenty za spolupráci při výběru vhodných lokalit ve svých městech a také za aktivní pomoc při vlastní instalaci. 

Po úvodních přednáškách přišel čas pro studenty, aby představili výsledky svých měření.

Jako první představili svá data studenti našeho gymnázia. U pultíku se vystřídali všichni zúčastnění studenti. Někteří vystupovali před takovým publikem poprvé, a i přes počáteční nervozitu bravurně předali posluchačům zjištěné informace. Náš výstup sklidil velký potlesk. V prezentaci jsme se zaměřili na srovnávání naměřených koncentrací prachových částic velikosti 10 a 2, 5 mikrometrů na různých lokalitách ve Vyškově a dále jsme srovnávali výsledky měření s daty získanými v Židlochovicích a ve Znojmě. Díky analýze dat jsme dospěli k závěru, že ovzduší ve Vyškově je významně negativně ovlivněno především v chladných měsících, kdy obyvatelé Vyškova více topí pomocí nekvalitních kotlů na tuhá paliva. Ve srovnání s kvalitou ovzduší v Židlochovicích je na tom Vyškov lépe, ale zase ve srovnání se Znojmem o něco málo ztrácíme. 

Následně přišli na řadu studenti znojemského gymnázia. Ti zvolili cestu vědeckých otázek a hypotéz, za které se i jim dostalo potlesku. Jako poslední prezentovali studenti Židlochovického gymnázia. Součástí jejich přednášky bylo i bádání o tom, co vlastně produkuje prachové částice kromě používání nekvalitních starých kotlů, jako třeba ohňostroje nebo automobilová doprava. Svými poznatky nás naši vrstevníci velice zaujali. 

Ve všech závěrech studenti poukázali na existenci nepřímé úměrnosti mezi venkovní teplotou a počtem prachových částic, prokazujíc postavení lokálních topenišť jako dominantního producenta prachových částic. Jednoduše řečeno, nainstalovaná měřící čidla zaznamenala v období od listopadu 2023 do konce března 2024 nárůst hodnot koncentrace prachových částic. Když je venku zima, lidé více topí  a když se to děje nesprávným způsobem pomocí kotlů na tuhá paliva, vzniká nadměrné množství nebezpečných prachových částic, které pak dýcháme. 

Na závěr promluvil odborný garant projektu a vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Mgr. Jáchym Brzezina Ph.D., který studentům představil výsledky zpracované odborníky, které v podstatě korespondovaly s těmi studentskými. Osvětlil důvody znečištění a následující kroky projektu, které budou směřovat do radnic jednotlivých měst. Tohoto přesahu bychom se také rádi zúčastnili, protože si díky projektu více uvědomujeme, že ovzduší je nám všem společné a je naší povinností se o něj zajímat a starat se o něj.

Jiří Radomil, 2.B

Jitka Hrežová