Náhradní termín přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. Pozvánky na náhradní termín již byly odeslány.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání v řádném termínu, pokud potvrdil řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se uchazeči o střední vzdělávání umožní osobní přítomnost na náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených na základní
škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Potvrzení o negativním výsledku testů uchazečů bude zkontrolováno před vlastním zahájením administrace první zkoušky v místnosti, kde se přijímací zkouška bude konat.
 
Potvrzení o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo                    
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby (asistenta pedagoga), musí tato osoba předložit doklad podle čl. II mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. Po dobu pobytu ve škole jsou uchazeči i podporující osoby povinni dodržovat platná hygienická opatření – ochrana nosu a úst, dodržování minimální vzdálenosti, dezinfekce atd.
 
Žádáme vás, abyste respektovali, že doprovázejícím osobám (rodičům, příbuzným apod.) nebude umožněn vstup do budovy.