Exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci

21. listopadu 2018 byla zorganizována pro studenty semináře chemie 3. ročníku návštěva katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Náplň této exkurze se týkala hlavně klasické analýzy zaměřené na obsah beta karotenu v mrkvi a prohlídky instrumentálních laboratoří. Pod vedením RNDr. Jaroslava Orsága a Mgr. Jitky Hrežové jsme vlakem odcestovali do Olomouce. Po příjezdu jsme se přesunuli na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nejen exteriér, ale i interiér fakultní budovy je velmi moderní a příjemný.

Na zdejší katedře analytické chemie se nás ujali velice příjemní zaměstnanci v čele s panem docentem Petrem Bednářem. Po krátké instrukci k bezpečnosti práce jsme se, v pracovních pláštích, shromáždili v laboratoři analytické chemie. Zde byla pro studenty našeho semináře připravena preparativní úloha, jejímž úkolem bylo vyextrahovat z mrkve β-karoten a stanovit jeho obsah v mrkvi, a to sejmutím UV-Vis spektra získaného extraktu pomocí spektrofotometru Schimadzu.

Po praktické části v laboratoři jsme byli provedeni velkým počtem laboratoří s různým výzkumným zaměřením.  Všechny zdejší laboratoře disponují moderním přístrojovým vybavením. Během této exkurze jsme byli seznámeni s hmotnostním spektroskopem, principem hmotnostní spektrometrie, s mikroskopem atomárních sil i s několika optickými a elektroanalytickými separačními metodami.

Studenty našeho semináře zaujala laboratoř, která je určena k rozboru uměleckých děl. V této laboratoři se dokazuje přítomnost některých barviv ve zkoumaných vzorcích. Výsledky těchto rozborů pomáhají historikům stanovit např. pravost, stáří nebo autora díla.

Naše exkurze byla zakončena přednáškou o studiu na Přírodovědecké fakultě, kde lze kromě analytické chemie studovat např. i biochemii, organickou chemii, fyzikální chemii nebo biologii a fyziku.

Dle názorů studentů byla tato exkurze příjemným obohacením studijního života. Věřím, že v každém z nás zanechala příjemné dojmy.

RNDr. Jaroslav Orság, Stefania Georgiadisová 3.A