PS – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru praktická sestra Latinský jazyk Somatologie První pomoc Ošetřovatelství Výchova ke zdraví Psychologie Klinická propedeutika Ošetřování nemocných Patologie Základy epidemiologie a hygieny  

Praktická sestra – Učebnice

1. ročník: Ošetřovatelství: KELNAROVÁ, Jarmila a kolektiv. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015 Latinský jazyk: SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Read More …

ZDR – Odborní vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Zuzana Jirešová 517 326 789 Mgr. Martina Daníčková 517 326 787 Mgr. Kateřina Grmelová 517 326 785 Mgr. Veronika Pitáková 517 326 787 Mgr. et Mgr. Marcela Šimoníková 517 326 789 Mgr. Šárka Trávníčková 517 326 Read More …

Tělesná výchova SOŠ

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku SOŠ. V každém ročníku je vyučován v smíšených skupinách. Výuka probíhá jedenkrát týdně Read More …

OV – SOŠ

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Občanská nauka se podílí na přípravě žáka pro úspěšný Read More …

DĚ – SOŠ

Dějepis poskytuje žákům základní orientaci ve vybraných meznících světových a národních dějin. Poskytuje základní orientaci ve vývoji našeho národa v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin. Napomáhá rozvíjet odolnost vůči Read More …