2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Pro obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 19. května 2017 v kanceláři školy.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení – Přihlášky ke studiu.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  • a. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • b. výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,
  • c. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Pro obor Zdravotnický asistent vyžadujeme zdravotní potvrzení.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 10 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.