ŠVP for Gymnazium

Tvorba školních vzdělávacích programů na naší škole

Ministerstvo školství vydalo roku 2005 v rámci kurikulární reformy vzdělávání závazný dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), v návaznosti na něj vydalo roku 2007 závazný dokument Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G). Schválením RVP ZV a RVP G jsme dostali příležitost vytvořit si své Školní vzdělávací programy (dále již jen ŠVP) na základě vlastních představ, zkušeností, možností a pro potřeby konkrétních žáků. ŠVP se stal novým kurikulárním dokumentem, který dává možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na naší škole a měl by vést ke zkvalitnění výuky žáků, zlepšení pedagogické činnosti i výsledků vzdělávání. Umožňuje profilovat školu „na míru“ podle potřeb, zájmů žáků a požadavků jejich rodičů, podle konkrétních podmínek a tradic školy.

ŠVP „Škola orientace ve světě poznání“ vychází z obecně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a RVPG z koncepce pedagogického procesu a života školy vůbec. V našem pojetí má škola žáky motivovat a vést k aktivnímu učení, klademe důraz na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím, výuka je vedena zejména učením v souvislostech.

Studium na gymnáziu umožňuje žákům profilovat se během studia – mohou si vybírat ze široké nabídky povinně a nepovinně volitelných předmětů. Naším koncepčním záměrem je poskytnout kvalitní vzdělání, rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost při zohledňování jejich možností tak, aby přinášeli prospěch jak jim samým, tak společnosti ve které žijí. Snažíme docílit toho, že naši žáci budou úspěšní v dalším studiu především na vysokých školách a budou konkurenceschopní na trhu práce. Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Nový školní vzdělávací program vytvořili učitelé naší školy pro potřeby dětí tak, aby každý měl možnost upevňovat své komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, prakticky řešit problémy, pečovat o své zdraví a životní prostředí, projevovat úctu k sobě i k ostatním, rozvíjet kulturní cítění, orientaci v potřebách člověka jako občana, samostatnost, zodpovědnost a objektivní vnímání běžných životních situací. Snažíme se podporovat u dětí pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola orientace ve světě poznání je ve školním roce 2010/2011 závazný pro celý nižší stupeň gymnázia. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Škola orientace ve světě poznání je ve školním roce 2009/2010 závazný pro žáky pro kvintu a sextu osmiletého gymnázia a 1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia, ostatní budou pokračovat v dosavadním vzdělávacím programu.

PROCES TVORBY ŠVP

Proces utváření ŠVP na naší škole můžeme rozdělit do tří dílčích etap:

1. přípravná fáze – seznamování se s kurikulární reformou, s RVP ZV

2. vlastní tvorba ŠVP

3. realizace ŠVP, ověřování, úpravy, náměty

1. Přípravná fáze – seznamování se s kurikulární reformou, s RVP ZV

Ve školním roce 2004/2005 jsme se po vydání RVP ZV seznamovali s jeho zněním, ujasňovali si základní cíle, ke kterým RVP ZV směřuje, vedli o nich a o reformě školství bouřlivé diskuze. Byla ustanovena funkce koordinátorky ŠVP, která absolvovala školení a semináře k zavádění RVP ZV. Před vlastní prací na ŠVP bylo prvním krokem provedení SWOT analýzy naší školy, která nám ukázala současný stav a směr, kudy se v ŠVP vydat. Pro následující dva roky jsme vypracovali časový harmonogram k vlastní tvorbě ŠVP. 0 dva roky později, ve školním roce 2006/2007 bylo naším úkolem prostudovat RVP G, diskutovat nad ním, motivovat učitele k další práci na reformě. Základní myšlenkou bylo navázat na strategie a cíle ŠVP pro nižší ročníky osmiletého gymnázia s využitím výsledků SWOT analýzy naší školy. Po zkušenostech s prací na ŠVP pro základní vzdělávání byl navržen harmonogram práce na ŠVP pro gymnaziální vzdělávání Škola orientace ve světě poznání se stejným časovým plánem pouze o dva roky posunutým.

2. Vlastní tvorba ŠVP

Během školního roku 2005/2006 se vyučující nižšího gymnázia zúčastnili odborných seminářů a akcí na zakázku v rámci DVPP, které napomáhá při vytváření a realizaci ŠVP k RVP, proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky i rodiči žáků. Byl sestaven učební plán. Mezi jednotlivé pedagogy byly rozděleny kompetence, přiděleny oblasti odpovědnosti za zpracování jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů. Od září 2005 oborové skupiny osnov pracovaly na učebních osnovách pro jednotlivé předměty a charakteristice předmětů. V květnu byla vypracována charakteristika školy, charakteristika ŠVP a profil absolventa nižších ročníků osmiletého gymnázia. Školní rok 2006/2007 začal zapracováním průřezových témat a mezipředmětových vztahů do osnov jednotlivých předmětů a integrací oblastí, následovaly konzultace a diskuse k navrženým osnovám. Byl navržen systém vlastního hodnocení školy, zpracováno hodnocení žáků. Do vzdělávacího programu byla zapracována strategie práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými. Náročnou součástí této etapy bylo především grafické zpracování dat. Vyučující vyšších ročníků osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia absolvovali a splnili totéž o dva roky později.

3. Realizace ŠVP

Začátkem školního roku 2007/2008 vstoupil ŠVP pro základní vzdělávání Škola orientace ve světě poznání v platnost pro primu dnem 3. září 2007. Probíhalo ověřování, shromažďovaly se náměty pro úpravu učebních osnov. Na základě zjištěných skutečností byl upraven učební plán a oborové skupiny zapracovaly změny do ŠVP. Ve školním roce 2009/2010 byl ŠVP doplněn učebními osnovami pro druhý cizí jazyk. ŠVP pro gymnaziální vzdělávání Škola orientace ve světě poznání vstoupil v platnost pro kvintu osmiletého gymnázia a 1. ročník čtyřletého gymnázia začátkem školního roku 2009/2010, dne 1. září 2009. Fáze ověřování a případných úprav začíná.

 

V následujících čtyřech letech byly na základě praktických zkušeností získaných při ověřování ve výuce postupně provedeny úpravy učebního plánu a s tím související úpravy učebních osnov ŠVP GV. Vyučující průběžně v rámci jednotlivých předmětových komisí diskutovali nad náměty ke zlepšení a zefektivnění výuky. Od 1. 9. 2014, tedy počínaje školním rokem 2014/2015, byly od sebe odděleny učební osnovy povinných předmětů pro čtyřleté gymnázium od osnov povinných předmětů pro kvintu až oktávu osmiletého gymnázia. Volitelné a nepovinné předměty zůstávají společné.

 

Mgr. Romana Orságová, koordinátorka ŠVP