125 let zemědělského školství ve Vyškově

Dobové prameny uvádí, že…..

…..otevření školy odročeno musilo býti až na jeseň roku 1888. Zatím byl získán za řídícího učitele nové školy Jaroslav Tebich, jemuž ku vypomáhání v předmětech obecně vzdělávacích, v mravouce, v chemii a ve zdravovědě zvířectva hospodářského přiděleni byli….

Je tomu již 125 let, co  vyškovská veřejnost vnímá přítomnost zemědělského školství ve městě. Jak vyplývá z úvodního odstavce, nevznikal předchůdce současné zemědělské školy snadno. Přeneseme-li se o 100 roků dále a vzpomeneme-li posledních 25 let, zjistíme, že ani v současnosti není situace jednoduchá.

Polistopadové společenské, politické a kulturní změny se odrážejí i na podobě zemědělského školství, které kopíruje úbytek pracovních sil v zemědělském provozu. Klesající potřeba absolventů se projevuje i na zájmu studentů o tento obor. Na nastalé změny tak reaguje i zemědělská škola. Tradiční obory pěstitelství a chovatelství se od roku 1993 mění na obor agropodnikání. Od téhož data je nově otevřen obor ekonomika zemědělství a výživy a o rok později získává škola povolení otevřít obor obchodní akademie. Z toho důvodu od 1. ledna 1995 mění svůj název na Střední zemědělská škola a Obchodní akademie ve Vyškově  a od roku 2000 se datuje další změna názvu – Střední odborná škola Vyškov. V roce 2001 se otevírá obor rostlinolékařství. K 1. červenci 2004 dochází v rámci optimalizace sítě středních škol ke sloučení se Střední zdravotnickou školou v jeden subjekt nesoucí název SOŠ a SZŠ Vyškov. Další přejmenování na Střední škola zdravotnická a zemědělsko – ekonomická Vyškov je datováno 1. zářím 2006. V následujících letech zaniká obor rostlinolékařství a ekonomika zemědělství a výživy je nahrazena Ekonomickým lyceem.

I tento obor však v roce 2012 zaniká a od 1. 7. téhož roku dochází ke sloučení Gymnázia Vyškov a SŠZZE. Nová škola má název Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov. Od 1.9.2013 škola mění název na Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov a obor agropodnikání se přesouvá na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Sochorova, kde ho v letošním školním roce studuje 14 žáků. /V roce 1989 maturovalo 50 studentů v denním a 28 v dálkovém studiu/.Tímto krokem je ve Vyškově dokončeno další kolo reorganizace středního školství, kdy ve městě zůstaly dvě státní střední školy.

V rámci studia se vždy kladl důraz na praktické vyučování. K tomuto účelu sloužil mnoho let školní statek na Nouzce, který byl ovšem rozhodnutím zřizovatele zrušen v roce 2005.

Pro výuku zůstala část školní zahrady. Za této situace nám vyšla vstříc zemědělská společnost Agros Dědice,a.s.,  která se stala školním zemědělským podnikem a umožňuje studentům vykonávat praxi ve svých provozech. I další subjekty v okolí nabídly škole spolupráci a tak mají studenti možnost poznat reálný provoz a  moderní techniku v praxi v podnicích Rostěnice a.s, Zoopark Vyškov, ZOD Haná Švábenice, rodinná farma Burešovi.

Velké oblibě se mezi studenty těší praxe u koní, pod záštitou DDM Vyškov, nebo společnosti  Piafa. Dlouhou tradici a velkou popularitu  má na škole předmět motorová vozidla a bezplatné získání řidičského oprávnění na osobní auto a traktor. Široký záběr předmětů /cizí jazyk, výpočetní technika, odborné zemědělské předměty, ekonomika a účetnictví aj./ připravuje studenty do života. Někteří pokračují ve studiu na vysoké škole /především Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně/, jiní jdou po maturitě do provozu. Že se někteří z nich uplatní i v jiném, než zemědělském odvětví svědčí o univerzálnosti a dobré připravenosti absolventů.

Zemědělství překonalo léta útlumu. To se odráží i v zájmu lidí o kvalitu a původ potravin a ve vzrůstající prestiži zemědělské profese. Nezapomínejme, že i kvalita životního prostředí a údržba krajiny je zemědělstvím výrazně ovlivňována. Doufám, že tomu napomohou a v budoucnu  přispějí i absolventi naší školy.

Co napsat závěrem? „Zemědělka“ zdárně překonala všechny změny posledního čtvrtstoletí a hrdě kráčí vstříc žákům 9. tříd s nabídkou zajímavé, přírodovědně-technické výuky.

Popřejme tedy tomuto  oboru  šikovné studenty, obětavé učitele, finanční zázemí zřizovatele  a podporu veřejnosti. Nechť můžeme při dalším výročí napsat, že škola vychovává odborníky, kteří umí vyrábět chutné a zdravé potraviny a udržují  naši krásnou krajinu.

 

Ing. Radovan Ščudla – učitel odborných zemědělských předmětů