Projekt Naše první republika

V kvartách víceletého gymnázia se probírá látka 20. století a jedním z hlavních tematických celků je první československá republika. Pro tento celek jsem našel v Katalogu forem a metod výuky velmi zajímavý a podle mě přínosný projekt. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem se snažím přenést těžiště výuky z předávání množství dat a informací na cílové kompetence studentů. Je tedy podle mě vhodnější, aby studenti informace vyhledávali sami a s výsledky své práce pak seznamovali své spolužáky. I když se možná nedostaneme k tak systematickému výkladu s přesně uvedenými a seřazenými daty, jako bych studentům poskytl já nebo učebnice, myslím si, že je mnohem přínosnější, když se sami setkají s literaturou, když jsou nuceni připravovat a provádět prezentace své práce, když se musí zajímat o informace z dalších zdrojů, jako jsou například internet nebo žijící pamětníci.

V projektu „Naše první republika“ si studenti na začátku sami vyberou z nabízené sumy otázek z různých témat (od politické historie přes hospodářství, životopisné medailony a kulturu až po běžný všední život za první republiky). Potom v hodinách pracují s přinesenou literaturou a vyhledávají odpovědi na otázky a připravují listy A4 s výsledky své práce, které po prezentaci zbytku třídy věší na nástěnku. Studenti jsou vedeni i k tomu, aby listy A4 byly pěkně a přehledně upraveny. Tak se projekt stává nejenom dějepisnou prací, ale vyžaduje využití znalostí a dovedností z informatiky, českého jazyka a výtvarné výchovy. Projekt však především rozvíjí schopnosti spolupráce, hledání informací, veřejného vystupování, aj.
Některé úkoly plní studenti i doma. Hlavní část práce však probíhá během vyučování. To znamená, že je třeba zajistit jim především dobrý přístup k informacím. U nás na škole mají studenti přístup k internetu a já jim zajišťuji dostatek literatury ze zdrojů školy, případně zajistím knihy z Knihovny Karla Dvořáčka. Znalosti studentů kontroluji testem a po uskutečnění projektu píší studenti úvahu na některé z konkrétních témat z první ČSR.

Mgr. Lukáš Tvrďoch

Nezařazené