Projekt Kniha středověku

 

celoroční projekt pro sekundy víceletého gymnázia

 

V sekundách víceletých gymnázií je předmětem učiva dějepisu středověk. Tato látka bývá pro děti většinou přitažlivá, ale v záplavě nadbytečných dat a politické historie mnohdy zanikne skutečný obraz života středověkého člověka. Ten byl samozřejmě často ovlivňován například válečnými událostmi, ale jeho každodenní realita se skládala z mnoha jiných a většinou naprosto odlišných stránek. Týká se to pochopitelně všech vrstev středověké společnosti od královské rodiny přes vyšší a nižší šlechtu k měšťanům a venkovskému obyvatelstvu, nevyjímaje ani nemajetné bezzemky, tuláky a žebráky. Zvláštní skupinu ještě tvoří klérus, stratifikovaný také do několika vrstev. Proto jsem se rozhodl obohatit učivo dějepisu v sekundě o tyto stránky středověku prostřednictvím projektu, do nějž by se aktivně zapojili všichni žáci třídy.

Při tomto projektu jsou děti rozděleny do pracovních skupin. Každá skupina má na starosti jedno určité téma = nepolitickou stránku života ve středověku = kapitolu v Knize středověku.

Projekt má dvě polohy. Každá skupina hledá informace a vytváří přímo stránky pro společnou Knihu středověku. Stránky se prezentují jen zběžně a skládají se dohromady, aby později mohly být zkopírovány, a každý ve třídě dostane svůj exemplář Knihy středověku, jejímž je spoluautorem. Druhá poloha je prezentační. Každá skupina vybere ze svého tématu něco, co je zajímavé, co by se dalo předvést akčně v hodině, co by si třeba mohli vyzkoušet i spolužáci. Tak aby se seznámili s něčím konkrétním ze života středověkého Evropana. Tyto hodiny by měly být vyvrcholením projektu, měly by připravit studentům zážitek z aktivního podílu na hodině a tím jim umožnit pevnou fixaci předávaných poznatků.

Projektové tematické skupiny + možnosti prezentačních hodin:

Od chatrče k paláci (Stavební slohy, architektura) – virtuální prohlídka stavby (z lavic ve třídě)   

Trhani a módedámy (Móda, oblékání ve středověku) – módní přehlídka

Jak si nacpat pupek v každé době (Jídlo a výživa) – vaření ve školní kuchyňce

Zábava a volný čas – dětské hry, rytířský turnaj                    

Kováři, platnéři, caletníci a zemědělci (Řemesla a zem.) – ukázky činností, práce s hrnčířskou hlínou, výroba šperků z drátků a korálků        

Aby byl život krásný (Umění – výtvarné a hudba) – vytváření uměleckého díla podle zakázky objednavatele

Čím vás kdy mohli zabít (Zbraně a válčení) – rekonstrukce bitvy

Kláštery, sekty a kacíři (Život církve, kláštery) – inkviziční proces a upalování čarodějnic

 

Projekt „Kniha středověku“ je doplněním učiva sekund víceletého gymnázia. Po jeho skončení však budou mít žáci ponětí o tom, co vlastně středověk opravdu byl. Nebudou mít v hlavě pouze několik suchých fakt o válkách a králích, ale zevrubně se seznámí s životem středověké společnosti i po stránkách méně dotovaných učebnicemi, a to názorným způsobem, takže poznatky jsou hluboké a pevně fixované. Navíc jsou předávány zábavnou formou, a tak se jejich přijímání pro děti stává zábavou a hrou, neberou je jako učení. Studenti navíc získávají schopnost spolupracovat, hledat informace, prezentovat výsledky své práce a naučí se i přemýšlet o dějinách.

Mgr. Lukáš Tvrďoch

Nezařazené