ŠJ – Nižší gymnázium

8 důvodů, proč studovat španělský jazyk

 • Je univerzální.
  Es universal.
 • Je užitečná.
  Es útil.
 • Je jednoduchá.
  Es fácil.
 • Je atraktivní.
  Es atractivo.
 • Je to jazyk kultury.
  Es una lengua de cultura.
 • Je to jazyk turistiky.
  Es una lengua de turismo.
 • Je to jazyk obchodu.
  Es una lengua internacional de negocios.
 • Je to jazyk práce.
  Es una lengua de trabajo.

Španělský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu další cizí jazyk. Další cizí jazyk si žáci volí od tercie a podle nového školního vzdělávacího programu bude mít předmět časovou dotaci tři hodiny týdně v tercii a v kvartě. V letošním školním roce má předmět časovou dotaci pouze dvě hodiny týdně v terciích a kvartách. Výuka probíhá ve třídách dělených na skupiny.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností, ale důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Při výuce využíváme i informační technologie. Alespoň jedna hodina týdně probíhá v učebně s interaktivní tabulí, studenti se učí mimo jiné také vyhledávat informace na internetu, píší e-maily apod.

Předmět směřuje ke zvládnutí úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci tedy po ukončení kvarty budou rozumět základním každodenním výrazům a základním frázím. Budou umět představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se osobního rázu a na podobné otázky odpovídat a domluvit se v běžných situacích, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci.

Předmět španělský jazyk také seznamuje žáky s reáliemi Španělska a Latinské Ameriky a učí je základním vědomostem potřebným pro poznání a porozumění kulturním odlišnostem mezi národy v evropském i globálním kontextu.