ŠJ – Vyšší gymnázium

 • Je univerzální.
  Es universal.
 • Je užitečný.
  Es útil.
 • Je jednoduchý.
  Es fácil.
 • Je atraktivní.
  Es atractivo.
 • Je to jazyk kultury.
  Es una lengua de cultura.
 • Je to jazyk turistiky.
  Es una lengua de turismo.
 • Je to jazyk obchodu.
  Es una lengua internacional de negocios.
 • Je to jazyk práce.
  Es una lengua de trabajo.

Španělský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu další cizí jazyk. Výuka probíhá ve třídách dělených na skupiny. Na předmět navazuje volitelný předmět Konverzace ve španělském jazyce. Z druhého cizího jazyka lze skládat maturitní zkoušku.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností, ale důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Předmět směřuje ke zvládnutí úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: „Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“

Žáci mají možnost účastnit se výukových zájezdů do Španělska.

Předmět španělský jazyk také seznamuje žáky s reáliemi Španělska a Latinské Ameriky a učí je základním vědomostem potřebným pro poznání a porozumění kulturním odlišnostem mezi národy v evropském i globálním kontextu.