ŠJ – Nižší gymnázium

8 důvodů, proč studovat španělský jazyk

 • Je univerzální.
  Es universal.
 • Je užitečná.
  Es útil.
 • Je jednoduchá.
  Es fácil.
 • Je atraktivní.
  Es atractivo.
 • Je to jazyk kultury.
  Es una lengua de cultura.
 • Je to jazyk turistiky.
  Es una lengua de turismo.
 • Je to jazyk obchodu.
  Es una lengua internacional de negocios.
 • Je to jazyk práce.
  Es una lengua de trabajo.

Španělský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu další cizí jazyk. Další cizí jazyk si žáci volí od tercie. Výuka probíhá ve třídách dělených na skupiny.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností, ale důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Při výuce využíváme informační technologie. 

Předmět směřuje ke zvládnutí úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci tedy po ukončení kvarty budou rozumět základním každodenním výrazům a základním frázím. Budou umět představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se osobního rázu a na podobné otázky odpovídat a domluvit se v běžných situacích, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci.

Žáci mají možnost účastnit se výukových zájezdů do Španělska.

uka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností, ale důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Při výuce využíváme i informační technologie. Alespoň jedna hodina týdně probíhá v učebně s interaktivní tabulí, studenti se učí mimo jiné také vyhledávat informace na internetu, píší e-maily apod.

Předmět směřuje ke zvládnutí úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci tedy po ukončení kvarty budou rozumět základním každodenním výrazům a základním frázím. Budou umět představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se osobního rázu a na podobné otázky odpovídat a domluvit se v běžných situacích, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten jim pomoci.

Předmět španělský jazyk také seznamuje žáky s reáliemi Španělska a Latinské Ameriky a učí je základním vědomostem potřebným pro poznání a porozumění kulturním odlišnostem mezi národy v evropském i globálním kontextu.