Info – 8leté gymnázium

Náplň studia oboru 8leté gymnázium

Výuka 8letého gymnázia je rozdělena na dvě části – nižší a vyšší stupeň. ŠVP nižšího stupně vychází z RVP pro základní školy. ŠVP vyššího stupně je sestaveno podle RVP pro gymnázia.

Od školního roku 2019/2020 se otevírají dvě třídy – jedna se zaměřením na klasickou výuku a druhá s progresivním stylem výuky. Každá třída má vypracován vlastní ŠVP.

V rámci výuky podporuje škola rozvoj klíčových kompetencí a klade důraz na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni pro další studium na vysoké škole, příp. na vyšší odborné škole.

Zaměření GATE – třídy s klasickou výukou

 • Třída s klasickou výukou by měla mít cca 30 žáků.
 • Výuka probíhá po jednotlivých předmětech, důraz je kladen na srozumitelnou strukturu hodin, časovou nebo obsahovou návaznost hodin v průběhu školního roku.
 • Do výuky budou zařazovány aktivity podporující mezipředmětové vztahy a pochopení souvislostí. Předměty učebního plánu budou v rozvrhu zařazeny po jednotlivých hodinách časové dotace.
 • Klademe důraz na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.
 • Žáci budou vedeni k systematické práci. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti.
 • Výuka v klasické třídě je určena těm žákům, kteří preferují strukturovanou a systematickou výuku.
 • Další informace najdete na stránce www.gykovy.cz/cs/GATE.

Zaměření OZON – třídy s progresivní výukou

 • Třída s progresivní výukou by měla mít cca 15 žáků.
 • V učebním plánu budou obsahy stávajících předmětů občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, které byly nahrazeny humanitním a přírodovědným blokem.
 • Výuka bude probíhat v tematických blocích, kde se budou žáci věnovat  konkrétním tématům.
 • Výuka bude založena na principech badatelsky orientované výuky.
 • Klademe důraz na rozvoj spolupráce a vzájemné podpory v týmu.
 • Výuka v progresivní třídě je určena těm žákům, kteří preferují mít prostor pro hledání vlastních cest a řešení problémů.
 • Podrobnější informace najdete na stránce www.gykovy.cz/cs/OZON.

 

Poskytujeme všeobecné vzdělání, ale zároveň umožňujeme našim studentům si ve vyšších ročnících vybrat povinně volitelné předměty, a tak své studium zaměřit humanitně nebo přírodovědně. Ve třetím ročníku, resp. septimě, si studenti volí dva povinně volitelné semináře z nabídky cca 30 předmětů, ve čtvrtém ročníku pak mají v učebním plánu dokonce tři povinně volitelné předměty  a tři volitelné semináře.

Velký význam přikládáme výuce cizích jazyků. Od primy žáci studují anglický jazyk s dotací 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk se vyučuje od tercie. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Studenti prim se účastní přírodovědného praktika a studenti kvart zeměpisného praktika.

Protože jsme školou, která má bohatou historii a mnozí naši absolventi se stali v regionu významnými osobnostmi, považujeme za nutné věnovat prostor také spolupráci s organizacemi v regionu, podporovat u žáků pozitivní vztah k místu kde žijí a studují.

Ve všech ročnících nižšího stupně mají žáci hodinu informatiky týdně. Na vyšším stupni mají celkem 7 hodin informatiky za čtyři roky. Rozvíjíme u žáků nejen základní uživatelské dovednosti při práci s výpočetní technikou, ale velký důraz klademe i na rozvoj informatického myšlení. Proto využíváme ve výuce informatiky roboty Arduino.

Podrobnější informace o jednotlivých předmětech, jejich obsahu, aktivitách a výsledky práce našich studentů naleznete v části Učební plán.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů, spolupracujeme se školami v Michalovcích na Slovensku, v Döbelnu a Karlsbadu v Německé spolkové republice, v Moskvě v Ruské federaci, ve Vila-Realu ve Španělsku a v Hirošimě v Japonsku. Studentům nabízíme výměnné pobyty.

Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. Nedílnou součástí výuky jsou nejrůznější tematické exkurze, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních a filmových představení apod. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny, laboratoře, počítačová učebna.

Vydáváme školní časopis. Žáci si tak mohou vyzkoušet práci v redakční radě. Časopis vychází i elektronicky.

Podporujeme studenty při SOČ (středoškolské odborné činnosti). Výjimečně nadaným žákům i žákům s obtížemi poskytujeme individuální přístup. Ve škole funguje poradenské pracoviště.

Jsme fakultní škola

 • Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.
 • Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity.

 

Povinné předměty

Skladba povinných předmětů pro každý ročník a zaměření je dána učebním plánem.

Volitelné předměty

Studenti septim a oktáv si vybírají z nabídky volitelných předmětů, která je aktualizována v jarních měsících pro následující školní rok. Nabídka je k dispozici žákům v prostředí Moodle. Žáci těchto ročníků si mohou z výše uvedené nabídky volit předměty i jako nepovinné.

Nepovinné předměty

Žákům nabízíme kromě povinných a ve vyšších ročnících i povinně volitelných předmětů také předměty nepovinné. Nabídka nepovinných předmětů se liší podle ročníku, který žák absolvuje. Nabidka se zveřejňuje v prostředí LMS  Moodle. Nepovinný předmět se otevře, pokud se do něj přihlásí minimálně 15 zájemců. Přihláška do nepovinného předmetu je závazná pro celý školní rok.

Vybavení školy

 • Budova je kompletně pokryta WIFI signálem.
 • Výuka probíhá v budově gymnázia a sousedící SOŠ.
 • Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyziky a  jazykové učebny.
 • Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy.
 • Máme školní jídelnu s vlastní kuchyní.
 • K dispozici je i školní bufet.
 • Žáci mají v přízemí budovy klubovnu a kuchyňku.
 • Žáci mohou navštěvovat školní posilovnu.