Erasmus+ mobilita pro rozvoj školy

Erasmus+ CE

Naše škola úspěšně je zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se zástupkyně ředitele Ing. Hana Čermáková zúčastnila ve dnech 26. 9. – 9. 10. 2021 mobility zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností s ohledem na nové metody ve vzdělávání v jazykové škole TWIN v irském Dublinu. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Původně plánovaný termín mobility musel být z důvodu epidemie COVID_19 odložen o rok. Po souhlasu DZS došlo také k mírné úpravě obsahu – byla posílena jazyková část. Mobilita se skládala ze dvou částí – první byla zaměřená na zdokonalení v mluveném projevu v anglickém jazyce a seznámení s reáliemi Irska především irského školství. Druhá část byla zaměřená na metody výuky související se změnami, které přináší modernizace vzdělávacího procesu v 21. století v souvislosti s prioritami EU. 

Jazyková škola TWIN má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1993, má tři pobočky – dvě v Anglii a jednu v Irsku. Škola má akreditaci EAQUALS.

Mobilita mi umožnila srovnat úroveň naší školy a školství vůbec s dalšími zeměmi EU – nejen Irska, ale při diskusích s kolegy i dalších zemí – Francie, Portugalska, Itálie. Úspěšná škola musí do výuky začleňovat informační technologie, metody rozvíjející kritické myšlení, jazykové dovednosti a schopnost porozumět textu nejen v mateřském jazyce. Shodli jsme se také na nutnosti dbát na ochranu životního prostředí, vštěpovat žákům princip udržitelného rozvoje a nutnost osobní zodpovědnosti za rozvoj země, ve které žijí. Jako velký problém byla zmiňována integrace žáků z odlišného kulturního prostředí a obecně žáků se studijními a sociálními problémy. Velmi podnětné byly také předávání zkušeností s distanční výukou během koronavirové epidemie.

Pro mne byly také velkým přínosem diskuse s členy hostitelské rodiny o aktuálních problémech reálného života, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem a další neformální komunikace v AJ.  Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a při plánování vize školy a strategie rozvoje školy.

Ing. H. Čermáková

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.