Výsledky přijímacího řízení 2021-22 včetně autoremedury po náhradním termínu a 2. kole

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení  po náhradním termínu 1. kola byly zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 15. června 2021. Výsledky přijímacího řízení  2. kola oboru Praktická sestra byly zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 18. června 2021.Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Uchazeč může vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání nebo uchazeč, který byl přijat na základě náhradní termínu.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve).

 

Výsledky po autoremeduře

Dne 2. 6. 2021

 

Dne 8. 6. 2021

 

Dne 11. 6. 2021

 

Dne 17. 6. 2021

 

Dne 29. 6. 2021

 

2. kolo oboru Praktická sestra