Vyhodnocení mobilit 2014-2016

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž jsme mohli uskutečnit čtyři mobility. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Všechny mobility přispěly ke zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Dvě z nich byly zaměřeny jazykově – metodicky. V rámci první mobility se vyučující anglického jazyka Mgr. Zlatka Zbořilová účastnila metodického kurzu v anglickém Bournemouth. Druhý jazykově-metodický kurz na podporu výuky ruského jazyka se uskutečnil v roce 2016 lotyšské Rize. Obě mobility byly velkým přínosem – umožnily získat nové poznatky a materiály z oblasti metodiky, osvěžit jazykové znalosti a dovednosti, komunikovat v reálném prostředí, pracovat v mezinárodní skupině učitelů, dozvědět se zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Třetí mobilitou byl kombinovaný kurz, který umožnil mimo jiné i hospitaci Ing. Haně Čermákové přímo v anglické škole. Hospitace je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vybraným vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí návštěvy školy bylo také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem byla také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru.

 Poslední týdenní mobilita byla zaměřena na zdokonalení jazykových dovedností. Mobilita umožnila zástupkyni ředitele pro gymnaziální vzdělávání Ing. Haně Čermákové nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobilit bylo také ubytování v hostitelských rodinách a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem.

Nově získané schopnosti a zkušenosti využije naše škola k motivaci ostatních pracovníků k dalšímu vzdělávání, k motivaci žáků k celoživotnímu vzdělávání, ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k aplikaci nových metod do organizace výuky, k šíření osvědčených postupů ve vzdělávání, k zefektivnění organizačního procesu, k zlepšení ICT dovedností a jazykových a komunikačních dovedností.

V příloze článku jsou k dispozici materiály vytvořené na základě informací, zkušeností a materiálů získaných v průbehu mobilit.

Vzhledem k získaným dobrým zkušenostem účastnic bychom v zapojení do projektu Erasmus + chtěli pokračovat i v následujících letech.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.