Mobilita Erasmus + přispěla k rozvoji školy

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila o prázdninách kombinovaného jazykového kurzu v jazykové škole The English Language Centre v Brightonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele a vedoucí pracovníky škol. První část kurzu byla věnována jazykovému vzdělávání, druhou částí kurzu byla návštěva v místní škole.

Hospitace ve škole je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí je také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem je také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru. Protože se jednalo o závěr školního roku, bylo přínosné sledovat, jak jsou organizovány závěrečné zkoušky. Zajímavé bylo i srovnání průběhu sportovního dne školy, který se i na naší škole pravidelně organizuje.

Velmi inspirativní bylo sledovat schopnosti žáků při práci s výpočetní technikou. Žáci navštívené školy se věnují programování již od prvního stupně. V hodinách využívají elektronické učebnice, které stahují ze společného úložiště. Každý žák má tablet s aplikací nahrazující studijní průkaz. Zajímavý byl také propracovaný systém vlastního hodnocení žáků – tzv. RAG (red – amber – green) report, kdy žáci sami hodnotili úroveň svojí práce.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity nejen v rámci předmětové komise informatiky, ale i v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.