Výuka ruštiny v 21. století – moderně a zajímavě

Vyučující ruského jazyka i v letošním roce navštěvují semináře, organizované Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU. Studium zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti rusistiky a lingvodidaktiky ruštiny a je zaměřeno na obsahovou i technickou modernizaci jazykové výuky, využívání současných ICT, zkvalitňování výukových metod a konkrétních metodických postupů v jednotlivých tematických oblastech výuky ruštiny. Důležitým cílem je i prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace v současných podmínkách.

Kurz navazuje na dvouletý cyklus seminářů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny“. Výuka je vedena lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů.

Nově nabyté znalosti a dovednosti jsou  využívány v každodenní praxi.

 

 

 

Nezařazené