CH – Vyšší gymnázium

Vzdělávací obor chemie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je specificky směřována k podchycení a rozvíjení zájmu o poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Takto nabyté znalosti studenti uplatní nejenom při skládání maturitní zkoušky a vykonání přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i v běžném životě.

Ve čtyřletém a druhém stupni osmiletého gymnázia je chemie koncipována jako předmět, který již na vyšší úrovni zahrnuje chemii obecnou, anorganickou a organickou. Studium chemie je završeno základy biochemie. Základní formou výuky je výklad doplňovaný demonstračními pokusy, videem, ukázkami z internetu, referáty a prezentacemi. 

Vyučovací předmět chemie je vyučován v 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia. Kromě teoretických hodin mají žáci i praktická laboratorní cvičení.  Ve třetím a čtvrtém ročníku se mohou studenti individuálně profilovat volbou dvouhodinového Semináře z chemie, případně volitelného bloku Biochemie v posledním ročníku studia.

Výuka chemie probíhá převážně v odborných učebnách chemie vybavených audiovizuální technikou. Laboratorní cvičení, na které je třída půlena, probíhá v moderních chemické laboratoři. Zde se jedná převážně o skupinovou práci při které si mohou žáci ověřovat některé teoretické poznatky chemickými pokusy.