Přestup

prijeti_cizinecprijeti_cizinec

Přestup k nám

Zájemci o studium na naší škole musí složit přijímací zkoušku na střední školu. Pokud jsou již přijatí na jinou střední školu, mohou zákonní zástupci žáka požádat o přestup k nám. Vzor žádosti o přestup na Gymnázium a SOŠZE Vyškov je v příloze. Přílohou žádosti je doklad o tom, že žák studuje na některé ze středních škol obor s maturitní zkouškou.

Při vyřizování žádostí o přestup ředitel posuzuje studijní předpoklady uchazeče, prostorové a hygienické podmínky ve škole a kapacitu jednotlivých tříd.

K posouzení studijních předpokladů uchazeč k žádosti o přestup do vyššího ročníku  doloží vysvědčení z předchozí školy za všechny absolvované ročníky, případně i učební plán oboru. Pokud se učební plány daného oboru liší, budou uchazeči stanoveny rozdílové zkoušky z chybějících předmětů. Rozdílové zkoušky budou stanoveny i z těch předmětů, v nichž byl žák na posledním vysvědčení hodnocen známkou horší než dobrou, případně nehodnocen. Zkoušky mohou být stanoveny v případě SOŠ také z odborných předmětů.

V případě žádostí  o přestup do 1. ročníku podaných během 1. čtvrtletí budou u všech uchazečů posuzovány studijní předpoklady pro daný obor na základě doloženého vysvědčení z 5. / 9. ročníku ZŠ a výsledků jednotných přijímacích testů Cermatu. 

Žádosti o přestup do 1. ročníku podané v 2. – 4. čtvrtletí budou posuzovány podle výsledků vzdělávání na předchozí škole a doloženého vysvědčení z 5. / 9. ročníku ZŠ.

Žáci studující v zahraničí (na zahraniční střední škole) vyplní žádost o zařazení do oboru vzdělávání.

Přestup od nás

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu a vyššího stupně 8letého cyklu podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ.