Přestup

Přestup k nám

Zájemci o studium na naší škole musí složit přijímací zkoušku na střední školu. Pokud jsou již přijatí na jinou střední školu, mohou zákonní zástupci žáka požádat o přestup k nám. Vzor žádosti o přestup na Gymnázium a SOŠZE Vyškov je v příloze. Přílohou žádosti je doklad o tom, že žák studuje na některé ze středních škol obor s maturitní zkouškou.

Při vyhodnocení žádosti o přestup bude přihlédnuto ke kapacitním, hygienickým a prostorovým možnostem školy, doloženým studijním výsledkům a případným výsledkům rozdílových zkoušek.

Žáci přestupující do 1. ročníku daného oboru musí doložit

 1. při přestupu během 1. čtvrtletí:
  • potvrzení o studiu na jiné střední škole,
  • výsledky jednotné přijímací zkoušky,
  • vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 2. při přestupu během 2. – 4. čtvrtletí:
  • doklady dle předchozího bodu,
  • výsledky průběžného vzdělávání na stávající střední škole.

Žáci přestupující do vyššího ročníku dokládají

 • výsledky vzdělávání na střední škole,
 • potvrzení o studiu.

Žáci studující v zahraničí (na zahraniční střední škole) vyplní žádost o zařazení do oboru vzdělávání.

Ředitel školy na základě výsledků vzdělávání z předchozího studia stanoví žákovi rozdílové zkoušky, pokud:

 • má na doložených vysvědčeních nebo výpisu z pololetní klasifikace některý z předmětů (dle odpovídajícího učebního plánu) hodnocen známkou horší než dobrou, případně nebyl hodnocen.
 • některý z předmětů podle našeho ŠVP ve stávajícím učebním plánu nemá zařazen.
 • má v odpovídajícím ročníku našeho ŠVP druhý cizí jazyk, vykoná rozdílovou zkoušku z tohoto jazyka.

Přestup od nás

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu a vyššího stupně 8letého cyklu podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ.