Individuální vzdělávací plán / Plány podpory

Podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PLPP) je popsán ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o podpůrné opatření prvního stupně, které zpracovává škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP se vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření.

Přílohy