Přijímací řízení – základní informace pro šk. rok 2019/20

Škola nabízí obory:

 

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení – Přihlášky ke studiu. Na přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (týká se oborů gymnázium 8leté a obchodní akademie).

Všem uchazečům byly zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce. Uchazeči se dostaví v daný den do auly školy v 2. patře budovy gymnázia. 

 V rámci přijímacího řízení budou posuzovány:

  1. výsledky žáka ze základní školy (2. pololetí 4./8. ročníku a  1. pololetí 5./9. ročníku),
  2. výsledky přijímací zkoušky,
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 ad 1) Pro všechny obory platí, že uchazeč, který bude na vysvědčení z 2. pololetí 4./8. ročníku a 1. pololetí 5./9. ročníku hodnocen sníženým stupněm z chování (2 nebo 3) nebo bude z některého předmětu hodnocen známkou horší než dobrou (3), nesplní podmínku pro přijetí.

ad 2) Všechny čtyřleté obory vykonají zkoušku z centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky. První řádný termín pro čtyřleté obory je stanoven na 12. dubna 2019, 2. řádný termín na 15. dubna 2019, pro osmileté gymnázium je 1. řádný termín stanoven na 16. dubna 2019 a 2. řádný termín na 17. dubna 2019 (náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 13. května  a 14. května 2019). Testy připravuje  společnost Cermat.  

ad 3) Do hodnocení se budou započítávat pouze výsledky z odborných soutěží vyhlašovaných MŠMT v kategorii A a B z vybraných předmětů (ČJ, CJ, MA, DE, ZE, OV, FY, CH, BI a IN). Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 17. dubna 2019 do 14:00 hod.

Pro obor gymnázium 4leté platí podmínka minimálního počtu bodů nutného pro přijetí, která je stanovena na 150 bodů (součet všech dílčích bodovaných částí přijímacího řízení).

Do prvního ročníku oboru gymnázium 8leté bude přijato 45 žáků do denní formy vzdělávání, 30 žáků do třídy s klasickou výukou (zaměření GATE) a 15 žáků do třídy s progresivní výukou (zaměření OZON). Žáci podávají přihlášku na konkrétní obor a zaměření. Všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku společné části z českého jazyka a matematiky. V rámci školní části přijímací zkoušky vyplní všichni uchazeči test studijních předpokladů.

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale na různé obory nebo na jeden obor, ale různá zaměření). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol.

 

Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je předběžně stanoven na 30. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hod.

 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

Na webu www.jmskoly.cz jsou informace o právních náležitostech přijímací zkoušky.

Informace o zápisových lístcích lze získat na adrese http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky.

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani/aktualne