Praxe ekonomických oborů

Úkolem každé odborné školy je připravit žáky svých oborů, mimo přípravy ke studiu na vysoké škole, pro konkrétní činnosti středoškolských odborníků. Teoretické vědomosti, které žáci získávají studiem odborných předmětů, si bezprostředně ověřují po celou dobu studia v praktických cvičeních odborných předmětů, v integrovaném odborném předmětu a ve vyučovacím předmětu praxe. Kromě učební praxe, která je součástí rozvrhu a probíhá za přímé účasti vyučujícího, absolvují studenti ekonomických oborů individuální a odbornou praxi.

Individuální praxe probíhá ve druhém a třetím ročníku vždy v rozsahu jednoho týdne v TSM, spol. s r. o. ve Vyškově. Studenti (většinou dva současně) docházejí do firmy v týdenních blocích, kde se vystřídá celá třída, vyučující pouze kontroluje zapojení studentů do pracovních činností podniku.

Na začátku praxe jsou studenti poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poté dostanou přiděleny úkoly, které v průběhu praxe vypracovávají. Seznamují se s chodem firmy a zapojují se do ekonomických, manažerských a organizačních činností. Zpracovávají administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, musí dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Při práci jsou používány interaktivní pracovní materiály a moderní technika. Nechybí i proškolení s problematikou osobního růstu. Praktikanti se uči, jak podávat ruku, jak oslovovat, jak vstupovat do nového neznámého prostředí.

O průběhu praxe studenti provádí zápis, ke kterému připojují vypracované úkoly z ekonomických předmětů a z české i cizojazyčné obchodní korespondence. Své komunikativní schopnosti předvádí při elektronické prezentaci vypracovaných úkolů určenému zaměstnanci firmy.

Individuální praxe ve firmě TSM, spol. s r. o. nutí studenty propojit znalosti a dovednosti z různých ekonomických předmětů, práva, českého jazyka, cizích jazyků, písemné a elektronické komunikace. Praktikanti pracují samostatně, ale i v týmu. Zadané úkoly je nutí zvyšovat flexibilitu a kreativitu. Velký důraz je kladen na schopnost využívání všech aktuálně dostupných informačních zdrojů.

Praxe je náročná, neboť praktikanti musí pochopit zadání úkolu, určit jádro problému, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažených výsledků. Zároveň je novou zkušeností neboť absolventi praxe si vyzkouší týdenní pracovní poměr na zkrácený úvazek.

Odbornou praxi studenti vykonávají na jimi dohodnutých reálných pracovištích v rozsahu jednoho týdne ve druhém i třetím ročníku, také bez přímé účasti vyučujícího. Jedná se o pracoviště z oblasti pojišťovnictví, peněžnictví, státní nebo regionální správy, obchodních společností a ostatních podnikatelských subjektů.

Nezařazené