TV – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studentům pátého až osmého ročníku víceletého gymnázia. V každém ročníku je vyučován v oddělených skupinách hoši-dívky. Zpravidla probíhá výuka dvou nebo tří skupin současně podle počtu hochů a dívek ve třídách. Výuka probíhá jedenkrát týdně formou dvou hodin, je rozdělena na období podzimní, zimní a jarní. Místa výuky jsou městský sportovní stadion, městská sportovní hala a školní tělocvična s posilovnou.

Na městském stadionu se výuka zaměřuje především na atletiku a hry, ve sportovní hale pak na hry, gymnastickou průpravu, posilování. Ve školní tělocvičně pak na gymnastiku, odbíjenou, posilování a šplh. Náplň hodin je ovlivňována prostorovými možnostmi pro jednotlivé skupiny v souvislosti s jejich velikostmi, jejich rozdílnou úrovní dovedností, aktuální přípravou na sportovní soutěže okresní či regionální úrovně a v neposlední řadě i zájmy žáků. Je zkoordinována s termínovým kalendářem soutěží AŠSK a tématickým plánem dle potřeb každého vyučujícího. Pro větší pestrost výuky jsou zařazovány s ohledem na zájem studentů a po dohodě s nimi okrajově tyto aktivity: squash, kuželky, bowling, výcvik na lezecké stěně, in-line brusle, plavání, bruslení, jízda na koni. Škola je zapojena do projektu Škola podporující zdraví.

Na základě vyhodnocení finančních, personálních a dalších podmínek je možné začlenit do výuky i akce pohybově – turistického charakteru:

  • v prvním ročníku a kvintě lyžařský výcvikový kurz se základy lyžování a snowboardingu
  • ve třetím ročníku a septimě letní sportovní kurz
  • pro zájemce z 2., 3. a 4. ročníků, kvint, sext a oktáv rozšiřující výběrový lyžařský a snowboardingový kurz
  • sportovně turistické pobyty ve spolupráci s protidrogovou preventistkou

Výuku tělesné výchovy doplňují jednorázové sportovní akce (turnaje tříd ve florbalu, odbíjené, košíkové, kopané). V květnu probíhá tradiční atletický přebor školy Joklův memoriál. Nejlepší studenti z těchto soutěží pak reprezentují školu. Škola spolupracuje se sportovními oddíly ve městě s cílem vyhledávat talenty pro jednotlivé sportovní disciplíny. 

Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví a poznání vlastních pohybových možností a zájmů. Jejím smyslem je samostatně hodnotit úroveň své zdatnosti, řadit pohybovou aktivitu do denního režimu tak, aby uspokojovala vlastní pohybové potřeby i zájmy a zároveň rozvíjela výkonnost studenta, sloužila k regeneraci i kompenzaci dalších zatížení.