TV – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studentům pátého až osmého ročníku víceletého gymnázia. V každém ročníku je vyučován v oddělených skupinách hoši-dívky. Výuka probíhá jedenkrát týdně formou dvou hodin, je rozdělena na období podzimní, zimní a jarní. Místa výuky jsou městský sportovní stadion, městská sportovní hala a školní tělocvična s posilovnou.

Na městském stadionu se výuka zaměřuje především na atletiku a hry, ve sportovní hale pak na hry a posilování. Ve školní tělocvičně pak na gymnastiku, volejbal a posilování. Náplň hodin je ovlivňována prostorovými možnostmi pro jednotlivé skupiny v souvislosti s jejich velikostmi, jejich rozdílnou úrovní dovedností, aktuální přípravou na sportovní soutěže okresní či regionální úrovně a v neposlední řadě i zájmy žáků. Je zkoordinována s termínovým kalendářem soutěží AŠSK a tematickým plánem dle potřeb každého vyučujícího. Pro větší pestrost výuky jsou zařazovány s ohledem na zájem studentů a po dohodě s nimi okrajově tyto aktivity: in-line brusle, plavání, jumping. Škola je zapojena do projektu Škola podporující zdraví a Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

V rámci ŠVP se studenti účastní:

  • v prvním ročníku a kvintě lyžařského výcvikového kurz se základy lyžování a snowboardingu
  • ve třetím ročníku a septimě letního sportovního kurzu

Výuku tělesné výchovy doplňují jednorázové sportovní akce (například turnaj tříd ve florbalu, volejbalu apod.). V květnu probíhá tradiční atletický přebor školy Joklův memoriál. Nejlepší studenti z těchto soutěží pak reprezentují školu. Škola spolupracuje se sportovními oddíly ve městě s cílem vyhledávat talenty pro jednotlivé sportovní disciplíny. 

Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví a poznání vlastních pohybových možností a zájmů. Jejím smyslem je samostatně hodnotit úroveň své zdatnosti, řadit pohybovou aktivitu do denního režimu tak, aby uspokojovala vlastní pohybové potřeby i zájmy a zároveň rozvíjela výkonnost studenta, sloužila k regeneraci i kompenzaci dalších zatížení.